Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


29.09.2017

ŠPÚ otvoril inovatívne vzdelávanie „Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít“.

Štátny pedagogický ústav otvoril v priestoroch Matice slovenskej v Martine inovatívne vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR „Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít“. Realizovaný projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.

Učitelia sa budú vzdelávať v oblasti rómskeho jazyka, rómskej kultúry, využívania inovatívnych metód vzdelávania v inkluzívnej pedagogickej praxi a interkultúrnej komunikácii. Inovatívne vzdelávanie sa realizuje v rámci udržateľnosti úspešného preddefinovaného projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP).  

„Inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách, patrí medzi prioritné úlohy ŠPÚ,“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ raz do mesiaca do konca januára budúceho roka.

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít je bezplatné. Náklady na vzdelávanie hradí pozývajúca organizácia.