Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.06.2020

Ministerstvo školstva otvorilo trh s učebnicami. Školy dostanú na ich nákup 11 miliónov eur

Od nového školského roka si budú základné školy vyberať učebnice pre prvákov až štvrtákov slobodne, podľa vlastných preferencií alebo vzdelávacích potrieb detí. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a vzdelávania SR s účinnosťou od 2. septembra 2020 mení doterajšiu centralizovanú politiku výberu učebníc a otvára trh s učebnicami.

 

„Otvorený trh s učebnicami je jeden z tých najdôležitejších prvkov pre zlepšenie kvality školstva na Slovensku. Dlhé roky sa o tom len rozprávalo, teraz ho budeme realizovať v praxi,“ uviedol na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Školy dostanú na nákup učebníc 11,4 milióna eur, čo je najvyššia suma, ktorú doposiaľ ministerstvo poskytlo na tento účel. Každá základná škola získa príspevok na nákup učebníc vo výške 32 eur až 104 eur na jedného žiaka. Vyšší príspevok získajú školy, pre ktoré je tvorba a tlač učebníc nákladnejšia, napríklad školy so žiakmi národnostných menšín alebo školy, ktoré vzdelávajú žiakov so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Celková suma sa bude odvíjať od počtu žiakov, ktorých škola evidovala k 15. septembru 2019. Podrobný rozpis výšky príspevku nájdete v nižšie priloženom dokumente.

Ministerstvo školstva poskytne príspevok aj na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 5. ročníka základných škôl a na učebnice pre žiakov 1. až 10. ročníka špeciálnych škôl pre slovenský vyučovací jazyk ako aj pre vyučovacie jazyky národnostných menšín. 

Rezort školstva si naďalej ponechá kontrolu nad tým, aby sa do škôl nedostávali obsahovo alebo odborne nevhodné učebnice. Základné školy budú mať na výber len štátom schválené alebo štátom odporúčané učebnice, učebné texty a pracovné zošity. 

„Za účelom zvýšenia transparentnosti a objektivity schvaľovania učebníc budú vydané nové kritériá na ich posudzovanie. To budú vykonávať dvaja nezávislí a náhodne pridelení recenzenti z oblasti didaktiky a odboru predmetu,“ povedala riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová. 

Kompletný zoznam učebníc, na ktoré v roku 2020 ministerstvo poskytne príspevok, je zverejnený na Edičnom portáli ministerstva školstva: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/37.

Zoznam učebníc, ktoré ministerstvo školám dodá bezodplatne v roku 2020 je zverejnený na: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/36

Aktuálne informácie k príspevkom na učebnice na školský rok 2020/2021