Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.01.2018

Prvé zasadanie kolégia riaditeľa ŠPÚ najmä o Pláne hlavných úloh pre rok 2018

Členovia kolégia riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu na svojom prvom zasadaní v tomto roku riešili predovšetkým otázku Plánu hlavných úloh pre rok 2018, ktorý bol už prerokovaný v Ústavnej rade. Po dnešnom rokovaní kolégia sa PHÚ stane predmetom konzultácií s ekonomickým oddelením ŠPÚ. V súvislosti s PHÚ sa hovorilo aj o doplnení úloh, ktoré sa týkajú rastu zamestnancov, zoznamu súťaží a novej štruktúre orgánov odborného periodika Pedagogická revue.

„Vzhľadom k tomu, že máme ambíciu, aby tento odborný časopis získal status medzinárodného odborného periodika, ustanovíme Pedagogickú radu, ktorá bude pozostávať s redakčnej rady a vedeckej rady s medzinárodným obsadením,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Kolégium sa zaoberalo aj problematikou odpočtu verejných financií za minulý rok, odporúčacích doložiek na učebnice a samostatných podložiek. V tejto súvislosti sa členovia kolégia zhodli na potrebe úpravy smernice pre recenzovanie odborných vzdelávacích materiálov podľa Európskeho referenčného rámca.