Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.02.2020

Odborná komisia ŠPÚ pre primárne vzdelávanie rokovala o Systémovom modeli tvorby kurikulárnych dokumentov

Pracovné rokovanie otvorila v zastúpení riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka námestníčka ŠPÚ Renáta Somorová, ktorá odovzdala menovací dekrét novej členke komisie Kataríne Žilkovej. Predsedníčka odbornej komisie Mária Kožuchová oboznámila členov komisie s priebehom prvého Okrúhleho stola k Systémovému modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, ktoré sa konalo 10. decembra 2019 v ŠPÚ. Taktiež ich informovala o ďalšom pripravovanom Okrúhlom stole, ktoré sa uskutoční 18. februára 2020.

„Štátny pedagogický ústav prikladá projektu Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov veľký význam pre ďalší rozvoj vzdelávania žiakov na prvom aj druhom stupni základných škôl. Je preto dôležité pozorne počúvať názory, podnety a návrhy, aby nové kurikulárne dokumenty posunuli náš školský systém efektívne a významne dopredu,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V ďalšej časti zasadania členovia odbornej komisie prerokovali žiadosť o záväzné metodické usmernenie od vydavateľstva AITEC. Vyjadrili sa k nezáväzným stanoviskám, vypracovanými odborníkmi z Pedagogickej fakulty UK a dospeli k dohode na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať danou problematikou hlbšie.  

Predsedníčka Odbornej komisie pre primárne vzdelávanie vyzvala členov na pripomienkovanie vzdelávacích štandardov a učebníc. Členovia komisie reagovali uznesením, aby návrhy na pripomienkovanie učebných štandardov boli predsedníčke zaslané do 14. februára 2020.

V diskusii sa hovorilo aj o pracovnom vyučovaní v predprimárnom vzdelávaní a 3. a 4. ročníku základnej školy. Komisia dospela k záveru, že je potrebné vytvoriť návrh nového obsahového štandardu pre 1. a 2. ročník základných škôl.