Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


29.06.2020

Ochrana duševného vlastníctva a etické správanie sa netýka iba akademickej sféry, tieto princípy by si mali osvojiť už žiaci nižších stupňov škôl

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) si uvedomuje aktuálnosť témy plagiátorstva, v širšom zmysle ochrany duševného vlastníctva a etického správania vo vzdelávaní. Nejde pritom iba o akademickú sféru. Základné princípy etického správania, potrebné vedomosti o ochrane duševného vlastníctva a zručnosti v oblasti správneho uvádzania zdrojov by si žiaci mali osvojiť už na úrovni stredných či dokonca základných škôl. Prvé aktivity, venované týmto témam, sa na pôde ŠPÚ konali už v roku 2018.

„Dodržiavanie etického správania a rešpektovanie duševného vlastníctva je kľúčová otázka v celom vzdelávacom procese, pričom sa netýka iba akademickej pôdy. Tieto témy je potrebné riešiť naprieč celým vzdelávacím systémom a začať už na úrovni stredných, či dokonca základných škôl,“ uvádza riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslava Hapalová.

Z dotazníkového prieskumu iniciatívy To dá rozum v roku 2018 vyplynulo, že až 84 % respondentov študujúcich na prvom a druhom stupni VŠ štúdia si myslí, že ich spolužiaci aspoň niekedy odovzdávajú plagiáty. Takmer štvrtina (23,2%) si myslí, že sa to deje často. [1]

„Za jeden z najvýraznejších dôvodov, prečo sa študenti k takémuto správaniu uchyľujú, možno podľa získaných dát považovať, že mnohí sami nevedia, čo je plagiát. Študentom zároveň chýbajú aj zručnosti akademického písania,“ vysvetľuje Stanislav Lukáč, koordinátor portálu Učíme na diaľku, ktorý prevádzkuje ŠPÚ.

Výsledky prieskumu ukázali, že neuvedomovanie si neprijateľnosti plagiátorstva a porušovanie etických pravidiel je problémom celého vzdelávacieho systému, vrátane nižších stupňov vzdelávania. V prieskume To dá rozum medzi žiakmi stredných škôl iba polovica (53,9%) z nich uviedla, že sa na strednej škole učili ako pri písaní používať a uvádzať zdroje.

„ŠPÚ si uvedomuje aktuálnosť a naliehavosť riešenia situácie. Ústav už v roku 2018 zorganizoval odborné semináre pre učiteľov ZŠ a SŠ na témy podpory a ochrany duševného vlastníctva v škole a etického a občianskeho rozmeru korupcie a podvodného správania v školách“, uviedla Dáša Vargová z ŠPÚ.

V súčasnosti ŠPÚ, v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu, zriaďuje pracovnú skupinu, zameranú na rozvíjanie a prehlbovanie etických hodnôt vo vzdelávaní, formovanie nadpredmetovej hodnotovej výchovy a zavádzanie etických štandardov do vzdelávania na základných a stredných školách. „Odpisovanie či predbiehanie sa v rade na školách sú často medzi žiakmi považované za prijateľnú normu správania. Často však býva predstupňom korupčného správania,” uviedla riaditeľka Nadácie Zuzana Petková. Okrem toho do pripravovanej metodiky pre triednych učiteľov, na ktorej ŠPÚ a nadácia spolupracujú, bude zakomponovaná samostatná téma akademickej etiky a rešpektovania autorských práv.

V budúcom školskom roku bude taktiež pripravený metodický materiál pre základné a stredné školy, zameraný na tvorbu etických štandardov, ktoré by školám mali pomôcť vytvárať etické školské prostredie a nastavovať pravidlá pre vyrovnávanie sa priestupkami žiakov voči akademickej etike či iným typom neetického správania. „Je potrebné, aby tieto témy boli integrálnou súčasťou vzdelávania na všetkých jeho stupňoch, čím sa vytvára predpoklad pre elimináciu plagiátorstva a korupčného správania sa mladých ľudí v ich budúcom živote a celkovo v spoločnosti," dodáva Miroslava Hapalová z ŠPÚ po stretnutí s Nadáciou Zastavme korupciu, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 25. júna.

[1] Hall, R., Dráľ, P., Fridrichová, P., Hapalová, M., Lukáč, S., Miškolci, J., Vančíková, K. Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum. Bratislava : MESA10, 2019. Dostupné na: https://analyza.todarozum.sk/