Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


10.12.2019

Za účasti zástupcov ministerstva školstva, Kurikulárnej rady a ústredných predmetových komisií ŠPÚ sa konal Okrúhly stôl k systematickému modelu inovácií kurikúl

V Štátnom pedagogickom ústave sa za Okrúhlym stolom k systematickému modelu inovácií kurikúl stretli výskumní a vývojoví pracovníci ŠPÚ, zástupcovia ústredných predmetových komisií ŠPÚ a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Témou prezentácií a na ne nadväzujúcej diskusie bol  návrh Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, na ktorom pracuje ŠPÚ od januára tohto roka. Jeho návrh schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová v roku 2018. Následne na to začal Štátny pedagogický ústav realizovať aktivity v súlade s predmetným schváleným procesom, ktorého ukončenie je naplánované v roku 2025.

Okrúhly stôl otvoril riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý podčiarkol dôležitosť tvorby a obnovy kurikulárnych dokumentov a stručne zhrnul doterajšiu prácu zamestnancov inštitúcie na tomto projekte.

„V roku 2019 Štátny pedagogickým ústav vytvoril inventár schválenej pedagogickej dokumentácie od roku 2008 po súčasnosť. Na základe analýz štátnych vzdelávacích programov, rámcových učebných plánov  a analýz domácich a zahraničných výskumov od roku 2008 po súčasnosť  bola pripravená SWOT analýza so zdôraznenými silnými stránkami, slabými stránkami, pozitívami i rizikami v kontexte štátnych vzdelávacích programov a rámcových učebných plánov,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.. 

V prezentácii Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie predstavila hlavné tézy návrhu projektu jeho hlavná koordinátorka pre odborné aktivity Anna Butašová. Prítomným ozrejmila , ako by mali vyzerať prvé roky realizácie modelu tvorbu kurikulárnych dokumentov, ktoré sú zamerané na analýzu súčasného stavu a takisto, ako by sa mali v ďalšom období upravovať a vypracovávať štátne vzdelávacie programy, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy.

V ďalšej časti Okrúhleho stola výskumná a vývojová zamestnankyňa Iris Domancová predstavila  Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie z aspektu výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním. 

Hlavným cieľom Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie je upraviť kurikulárne  dokumenty s komplexným vymedzením koncepcie, cieľov, obsahu a rozsahu vzdelávania v intenciách aktuálnych spoločenských potrieb. Špecifické ciele sú vytýčené štyri. Konkrétne je to úprava všeobecnej časti štátnych vzdelávacích programov s komplexným vymedzením koncepcie vzdelávania v intenciách aktuálnych spoločenských potrieb a na základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v SR, úprava rámcových učebných plánov s komplexným vymedzením rozsahu  jednotlivých vzdelávacích oblastí a predmetov na základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v SR a úprava vzdelávacích štandardov s komplexným vymedzením obsahu a požiadaviek na výkony žiakov v jednotlivých predmetoch na základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v SR a požiadaviek OECD v Agende 2030.“