Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.09.2019

V ŠPÚ sa konalo pracovné stretnutie k vyhodnoteniu tematických plánov a príprav maturitnej skúšky v rámci experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia

Výskumní a vývojoví zamestnanci Štátneho pedagogického ústavu hodnotili na spoločnom pracovnom stretnutí s riaditeľkou a učiteľmi Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici učebné a tematické plány experimentálneho overovania  štvrtého ročníka bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia pre školský rok 2019/2020.

„Štátny pedagogický ústav je garantom päťročného bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia, ktoré bolo otvorené formou experimentálneho overovania v septembri 2016. Preto je našou povinnosťou hodnotiť, či škola dodržiava všetko, čo je potrebné dodržať v zmysle zákona a vyhlášky v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, Rámcovým učebným plánom a ostatnými požiadavkami na zabezpečenie kvalitného štúdia pre žiakov tohto odboru,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Bilingválne slovensko-čínske štúdium na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici absolvuje každý rok počas päťročného štúdia 30 študentov s prognózou uplatnenia sa na trhu práce na Slovensku ale najmä v zahraničí.

Žiaci by mali ukončiť štúdium na úrovni C1 z čínskeho jazyka.  V čínskom jazyku študujú matematiku, chémiu, biológiu, fyziku a geografiu. Paralelne s výučbou v čínskom jazyku sa predmet vyučuje aj v slovenskom jazyku, takže dochádza k prepojeniu najmä odbornej terminológie, potrebnej pre ďalšie štúdium na vysokých školách.

Zatiaľ čo vo Francúzsku a vo Veľkej Británii existujú stovky stredných škôl, ktoré vyučujú čínštinu ako druhý vyučovací jazyk, projekt bilingválneho slovensko-čínskeho gymnázia je na Slovensku aj v rámci strednej Európy ojedinelý. Vedenie gymnázia sa pre tento odbor rozhodlo, aby zvýšilo konkurencieschopnosť svojich žiakov na trhu práce, keďže vo svete rastie obchodná, ekonomická, vzdelávacia a kultúrna spolupráca s Čínou.