Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


22.10.2019

V ŠPÚ sa konal didaktický seminár k aktuálnym trendom vo výučbe dejepisu

Didaktický seminár Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu, ktorý sa konal v Štátnom pedagogickom ústave, bol určený pre učiteľov a učiteľky dejepisu v základných a stredných školách. Podujatie bolo prioritne zamerané na rozšírenie obzorov pedagógov v oblasti zapracovania  moderných prvkov výučby (metód a foriem) do predmetu dejepis, motivovanie k aktívnej práci so žiakmi a podnietenie k vlastnému profesijnému rozvoju.

Prvý blok seminára vyplnili teoreticky zamerané prednášky didaktičiek dejepisu z Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa zamerali na tému odborno-didaktických požiadaviek na súčasnú výučbu dejepisu, ako aj na spojitosti a rozličnosti vo vzťahu historická veda – dejepis. 

Druhý blok, ktorý pripravila a prezentovala didaktička dejepisu z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, nasmeroval účastníkov k využívaniu voľne v elektronickej forme dostupných metodických podnetov, uložených na českých a slovenských didaktických portáloch zameraných na dejepisné témy.

V treťom bloku prvej časti seminára priblížil zástupca Múzea holokaustu v Seredi jeden zo vzdelávacích programov múzea, ktorý je zameraný na detské obete holokaustu. Pedagógom vysvetlil špecifiká tohto pojmu a poskytol im rady, ako efektívne pristupovať k výučbe tém zameraných na holokaust a extrémizmus.

Prvú časť programu uzavrela interaktívna prednáška víťaza ankety Zlatý Amos z roku 2018, ktorý učí na ZŠ v Košiciach a zábavným spôsobom prezentoval za pomoci powerpointovej prezentácie svoje pedagogické skúsenosti a návody, ako dostať prvky animácie do výučby dejepisu, aby bol predmet pre žiakov atraktívny a pre učiteľa omnoho menej vyčerpávajúci.

Druhú časť seminára vyplnili paralelné workshopy, na ktorých didaktičky z Univerzity Komenského a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre poskytli pedagógom cenné námety, ako prakticky prejsť vo výučbe od jednoduchého transferu vedomostí k zážitkovému, interaktívnemu a tvorivému sprístupneniu poznatkov pri zapracovaní rozvíjania kľúčových kompetencií.

„Väčšina učiteľov hodnotila seminár pozitívne. V dotazníkoch, ktoré vyplnili na konci seminára, vyslovili želanie, aby sa podujatia tohto druhu konali častejšie. Je evidentné, že učitelia majú záujem o nové vízie ako aj o metodickú a didaktickú podporu, ktorú im ŠPÚ poskytuje. Preto budeme aj naďalej v týchto aktivitách intenzívne pokračovať v našej inštitúcii, a takisto spolupracovať na odborných podujatiach s inými organizáciami,“ prisľúbil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.