Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.09.2019

V panelovej diskusii na konferencii k duševnému vlastníctvu zastupoval rezort školstva riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) – kde má svoje zastúpenie aj Štátny pedagogický ústav, zorganizoval 12.septembra v Bratislave konferenciu Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu. Cieľom konferencie bolo upriamiť pozornosť na odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva, na aktuálnu problematiku obchodu s falšovaným a pirátskym tovarom, ako aj na povedomie verejnosti o možnostiach ochrany duševného vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky.

V panelovej diskusii vystúpil za rezort školstva riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý informoval účastníkov konferencie o aktivitách inštitúcie v oblasti duševného vlastníctva v rámci školského vzdelávania. Konkrétne v štátnych vzdelávacích programoch, kde táto inštitúcia zohráva hlavnú úlohu pri plnení požiadaviek štátnej kurikulárnej politiky pre predškolské vzdelávanie, základné školy a gymnáziá.

V súčasnosti je problematika duševného vlastníctva obsiahnutá na úrovni štátnych vzdelávacích programov vo vzdelávacích štandardoch viacerých vyučovacích predmetov. Ako konkrétny príklad môžeme uviesť informatiku na druhom stupni základných škôl alebo konkrétny štandard v tematickom celku Informačná spoločnosť – legálnosť, ktorý sa používa v 8.ročníku základných škôl. Tento štandard vyžaduje, aby žiak na konci ôsmeho ročníka vedel diskutovať o dodržiavaní základných princípov autorských práv, o tom, či bolo dielo legálne nadobudnuté, ale taktiež o právnych dôsledkoch nelegálne používaného diela a publikovania kriminálneho a nelegálneho obsahu. S témou duševného vlastníctva sa žiaci stretávajú aj vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, vo vyučovacom predmete Technika a v štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá je téma duševného vlastníctva obsiahnutá vo vzdelávacom štandarde informatiky a v predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

„Sme si vedomí, že tejto téme je potrebné venovať v školskom vzdelávaní oveľa viac pozornosti. Považujeme za veľmi dôležité, aby sa s touto problematikou začalo pracovať s deťmi už na nižšom stupni vzdelávania. Uvedomujeme si tiež, že je potrebné viac pracovať s učiteľmi, preto organizujeme podujatia pre školy, pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní. Zorganizovali sme napríklad odborno-metodický seminár Duševné vlastníctvo – ako ho podporovať a ochraňovať v škole. Aktuálne spolupracujeme s Úradom priemyselného vlastníctva SR pri tvorbe a príprave akreditovaného vzdelávacieho programu pre pedagógov, ktorý im poskytne odbornú prípravu na vyučovanie tém duševného vlastníctva,“ vymenoval niektoré z aktivít ŠPÚ riaditeľ Ľudovít Hajduk a ubezpečil, že v najbližšej budúcnosti plánuje Štátny pedagogický ústav ešte exaktnejšie ukotviť tematiku duševného vlastníctva vo vzdelávaní.

"Konkrétne v jednotlivých štátnych vzdelávacích programoch v rámci súčasnej aktivity ŠPÚ zameranej na Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov," doplnil riaditeľ ŠPÚ.