Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


06.05.2019

V Bratislave sa začala Medzinárodná konferencia Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín

Medzinárodná konferencia Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy, ktorej druhý ročník organizuje Štátny pedagogický ústav spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, má za cieľ podporiť vyučovanie druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín na Slovensku.

"Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe a diskusiu na tému súčasného vývoja v oblasti jazykového vzdelávania na Slovensku, prezentovať výsledky experimentálneho overovania metodiky CLIL v nižšom strednom vzdelávaní, ale najmä podporiť opätovné zavedenie druhého cudzieho jazyka do školskej praxe," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý konferenciu otvoril. 

Viac ako 200 delegátom konferencie sa v prvý deň prihovorila ministerka školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová, ktorá oboznámila účastníkov konferencie so zmenami vo vyučovaní cudzích jazykov v základných školách. Od septembra budúceho školského roka si budú môcť školy vybrať, ktorý cudzí jazyk bude prvým cudzím jazykom na prvom stupni škôl s ohľadom na požiadavky rodičov a možnosti školy. Podporu tomuto modelu vyjadrili vo svojich príhovoroch všetci hostia konferencie - Marie Černíková z  Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, veľvyslankyňa Írskej republiky na Slovensku Hildegard Ó Riain,  veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Leonzi, charge d'affaires, a.s. Peter Primus z veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecka v SR, Mgr. Georg Kiltzer, charge d'affaires, a.s.  veľvyslanectva Rakúskej republiky v SR a Inna Kuznetsová z Ruského vzdelávacieho a kultúrneho centra v Bratislave.

V prednáškovom bloku v prvý deň konferencie odznela plenárna prednáška odborníčky na francúzsky jazyk Anny Butašovej zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorá  oboznámila prítomných s aktuálnym stavom vyučovania cudzích jazykov v základných školách na Slovensku. Vychádzala pri tom z výskumu, ktorý v roku 2018 realizoval Štátny pedagogický ústav na 409 základných školách a na ktorom sa zúčastnilo 917 učiteľov. Poukázala najmä na nedostatky, ktoré by sa mali v rámci pripravovaných kurikulárnych inovácií odstrániť.

S ďalšími prednáškami vystúpili renomovaní odborníci zo zahraničia. O radosti z učenia sa jazykov a o tom, ako sa cudzí jazyk stáva naším vlastným, bola prezentácia Sandry Niebuhr-Siebertovej z Vysokej školy Clary Hoffbauerovej v nemeckom meste Postupim. Riaditeľka Národného inštitútu v Prahe Helena Plitzová hovorila o vyučovaní cudzích jazykov v českých základných školách, kde sú od roku 2015 povinné dva cudzie jazyky bez určenia poradia.

V prednáške Angličtina vs iné jazyky v EÚ: Recept na viacjazyčnosť v praxi?  István Ertl z Európskeho dvora auditorov v Luxemburgu poukázal na dôležitosť využívať rôzne svetové jazyky a Seán Ó Riain z Írskeho veľvyslanectva vo Viedni priblížil inovatívny prístup pre lepšie jazykové vzdelávanie.

Popoludňajšie workshopy a sekcie priniesli v prvý deň rozmanité témy a s nimi súvisiace otázky, ako ich zaviesť, alebo prebrať od iných krajín ako príklady dobrej praxe. ŠPÚ prezentoval naše vzdelávacie programy z cudzích jazykov. Nechýbali príklady dobrej praxe z projektu Erasmus+, návod na nemčinu hrou alebo, ako sa učiť cudzie jazyky kreatívne,  téma Dyslexia ako šanca pri naučení sa komunikovať po nemecky, Experimentovanie po nemecky s praktickými skúsenosťami zo škôl, návod na potláčanie a prevenciu pred šikanovaním na školách v Európe, ako dosiahnuť viacjazyčnosť na hodine nemčiny aj informácie o výučbe čínskeho jazyka v základných a stredných školách na Slovensku. 

Druhý deň konferencie bude dominovať tematika zo Slovenska. Inovatívne projekty so zameraním na rómsky jazyk na Slovensku predstaví Jozef Facuna z ŠPÚ. Beata Menzlová z ŠPÚ spolu so Silviou Pokrivčákovou z Trnavskej univerzity v Trnave a Evou Farkašovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave budú hovoriť o výsledkoch a vyhodnotení experimentálneho overovania metódy CLIL v základných školách na Slovensku. Na záver druhého dňa prednášok vystúpi Marion Grein z Univerzity Johannesa Gutenberga v Mainzi zo Spolkovej republiky Nemecko s témou o prednostiach dvoj- a viacjazyčnosti a učení sa jazykov z neurodidaktickej perspektívy.

Popoludňajšie workshopy a sekcie v utorok 7. mája budú venované problematike vzdelávania jednotlivých národnostných menšín na Slovensku.

Partnerom medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy podujatia je Európska komisia, Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave, Rakúsky inštitút, Francúzsky inštitút na Slovensku, Taliansky inštitút, Francúzska asociácia, Trnavská univerzita a Karpatsko – nemecký spolok na Slovensku.

Podujatie finančne podporilo Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave, Goetheho inštitút a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku.