Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.10.2019

V Bratislave sa  konala 2. medzinárodná vedecká konferencia SLÁVIA 2019 pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Na medzinárodnej vedeckej konferencii  „SLÁVIA 2019 - Inovatívne prístupy k organizovaniu vzdelávacej činnosti v osvojovaní slovanských jazykov a kultúr v teórii a metodike vyučovania v Slovenskej republike, Ruskej federácii a v iných krajinách 2019“, ktorá sa konala už po druhý raz v Bratislave, dominovala tento rok téma bilingválneho vzdelávania. Záštitu nad konferenciou prebral riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

„Štátny pedagogický ústav podporuje a pomáha rozvoju bilingválneho vzdelávania na Slovensku i v zahraničí v prostredí, kde žijú početné menšiny Slovákov. Ich deti sa tam učia cez víkendy v slovenských vzdelávacích centrách alebo školách pri Slovenskej katolíckej misii slovenský jazyk. Nedávno sa na tému bilingvizmu konal seminár práve v prostredí vzdelávacieho centra slovenskej menšiny v Dubline. Hovorilo sa, podobne ako na konferencii Slávia o výhodách i rizikách bilingválneho vývinu detí zo zmiešaných rodín, alebo žijúcich v prostredí, kde je dominantný iný než materinský jazyk. Oceňujem, že aj v Bratislave sme zorganizovali takúto konferenciu. V dnešnej modernej dobe, v časoch migrovania nielen vysokoškolákov ako kedysi, ale celých rodín najmä v rámci Európy a osobitne Európskej únie, je dôležitejšie než kedykoľvek v minulosti, aby sme sa intenzívne tejto problematike venovali,“ povedal riaditeľ ŠPÚ v úvodnom príhovore.

Cieľom medzinárodnej konferencie bola výmena skúseností a poznatkov z oblasti organizovania vzdelávacej činnosti v osvojovaní slovanských jazykov a kultúr v teórii a metodike vyučovania, s osobitným zreteľom na inštitucionalizáciu procesov a Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a prehĺbenie interdisciplinárnej spolupráce odborníkov pedagogických a ekonomických vied pri riešení technicko-ekonomických a spoločenských problémov v danej oblasti.

O svoje dlhoročné skúsenosti sa a poznatky z výskumu a praxe sa vo svojej prednáške podelila prof. Jekaterina Protasová z Helsinskej univerzity, ktorá účastníkom konferencie, predovšetkým učiteľom a riaditeľom škôl predstavila fínsky školský vzdelávací model výučby cudzích jazykov s prepojení so štátnym fínskym jazykom.