Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.07.2019

V Bratislave sa konala medzinárodná konferencia zameraná na zlepšenie systému vyučovania

Vytvoriť priestor pre učiteľov na spoločné odovzdávanie si skúseností a vedomostí v rámci širšej učiteľskej komunity je základným predpokladom na vybudovanie kvalitného vzdelávacieho procesu. Absencia tzv. sieťovania medzi učiteľmi a školami na Slovensku je preto pre našu krajinu aktuálnou výzvou, naplnenie ktorej môže priniesť do vzdelávania viac inovácií, nových vyučovacích metód a v neposlednom rade väčšiu motiváciu pre učiteľov. Táto myšlienka bola hlavným posolstvom trojdňovej medzinárodnej konferencie „Európsky učiteľ 21. storočia“, ktorá sa konala za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, Andreasa Schleichera, riaditeľa odboru pre vzdelávanie a osobitného poradcu generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD, riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka a stoviek učiteľov z celého Slovenska.

„Vo vzdelávacom procese sú kľúčovým faktorom učitelia, preto je potrebné nastaviť vzdelávací systém tak, aby priniesol inovácie, ktoré budú môcť využiť v praxi. Východiskom na realizáciu toho cieľa sa stal strategický dokument na 10 rokov – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý je postavený na kvalite, dostupnosti a modernizácii. Štátny pedagogický ústav má dôležitú úlohu naplniť obsah schváleného návrhu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie,“ zhrnul význam konferencie riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Zásadné zmeny vo vzdelávacom systéme na Slovensku má priniesť aj nedávno schválený zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Úplne nový zákon ruší starý kreditový systém vzdelávania a zavádza nový systém vzdelávania v profesijnom rozvoji. Od starého sa odlišuje predovšetkým svojím obsahom, keďže poskytuje kvalitnejšie vzdelávanie relevantné pre učiteľov aj pre potreby škôl. Podľa ministersky školstva, vedy, výskumu a športu SR je veľkou výzvou, aby sa z učiteľského povolania stalo intelektuálne motivujúce povolanie, aby každý učiteľ mal pocit osobného prínosu pre spoločnosť. Prieskum TALIS, zameraný na učiteľov a školy, totiž ukázal, že nízky spoločenský status demotivuje mnohých učiteľov pre výkon tohto povolania. Spolu so zástupcom OECD sa zhodli na tom, že Slovensko má pomerne nízky priemerný počet žiakov v triede, v tomto ukazovateli sa nachádzame na úrovni Fínska. Podľa Andreasa Schleichera je preto potrebné venovať čas mimo vyučovania aj na iné aktivity ako učenie, predovšetkým na sebavzdelávanie, získavanie inovatívnych praktík vo vzdelávaní a výmenu informácií medzi učiteľmi. Inšpiráciou pre skvalitnenie nášho vzdelávacieho systému môže byť pre nás podľa jeho slov Singapur, kde je povolanie učiteľa postavené na spolupráci medzi učiteľmi navzájom, ale aj politikmi a spoločnosťou. Z európskych krajín uviedol ako príklad Fínsko, kde učiteľ pracuje so žiakmi v malých skupinách. Na druhej strane však ocenil Slovensko za investície do učiteľov, čo by mohlo inšpirovať ostatné krajiny OECD.

     Konferenciu „Európsky učiteľ 21. storočia“ organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spoločne s Metodicko-pedagogickým centrom a OECD. Zameriava sa na zlepšenie dostupnosti, kvality a modernizácie systému vyučovania. Na stretnutí sa prezentujú mnohí zahraniční delegáti, ktorí v rámci workshopov hľadajú spolu so slovenskými učiteľmi možnosti uplatnenia zahraničných inovácií v podmienkach slovenských škôl. Zaoberajú sa témami ako využívanie technológií a sociálnych médií v triede alebo spätná väzba či zmeny hodnotenia na podporu zručností 21. storočia. Výstupy z konferencie budú zároveň slúžiť MPC na prípravu vzdelávacích aktivít pre učiteľov zameraných na inovačné vzdelávanie. Podujatie potrvá do štvrtka 4. júla 2019.