Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


22.10.2019

Medzinárodná vedecká konferencia „Psychológia inkluzívnej školy“ s účasťou ŠPÚ

Inkluzívna škola, Psychológia školy a Psychológia inkluzívnej školy, to boli tri časti medzinárodnej vedeckej  konferencie Psychológia inkluzívnej školy, v ktorých vystúpilo so svojimi  príspevkami 21 odborníkov z vysokých škôl a univerzít zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Talianska a Litvy. Témy prednášajúcich v prvej časti konferencie, ktorá sa konala dnes na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,  sa vzťahovali na systém a porovnávanie stavu inklúzie vo formálnom i neformálnom prostredí vzdelávania v jednotlivých krajinách Európskej únie s prioritným zameraním  na štáty,  v ktorých prednášajúci žijú a profesionálne pôsobia.

Príspevky odborníkov z PEVŠ v Bratislave, Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v sekcii Psychológia školy boli zamerané na imidž školy ako nástroj marketingovej komunikácie, na prispôsobenie podmienok manažmentu zmeny v organizáciách, aby sa dokázali vysporiadať s novým európskym trendom inklúzie, na dôležitosť sebaposudzovania zručností pre kariéru u študentov gymnázia ako aj na vnímanie prejavov šikany a vlastnej kompetencie zasiahnuť proti takýmto prejavom v školskom veku. Silné tematické i odborné zastúpenie mala problematika sociálno-emocionálneho zdravia žiaka vo vzťahu k úrovni depresie ako aj vo vzťahu k začleneniu v školskom kolektíve, prosociálnemu správaniu a osobnosti žiaka.

Učitelia zo Športovej akadémie Mateja Tótha poukázali vo svojej prednáške, podobne ako zástupkyňa Občianskeho združenia my JUMP.sk v prednáške „Pohyb a body terapia ako súčasť inklúzie“ na pozitíva športu pre všestranný rozvoj dieťaťa.

V druhej sekcii medzinárodnej vedeckej konferencie Psychológia inkluzívnej školy skúsenosti a odborné rady pedagógov z Univerzity Komenského v Bratislave, PEVŠ v Bratislave a Západočeskej univerzity v Plzni. Nechýbala téma vplyvu emočnej inteligencie intaktných adolescentov na aktivity adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v inkluzívnom prostredí, analýza sociálnej atmosféry v inkluzívnej triede, skúsenosti z pôsobenia školského psychológa v procese inklúzie alebo postoj  rodičov k školám s inkluzívnym vzdelávaním.

„Takéto konferencie sú veľmi dôležité pre rozvoj poznania a porovnávanie skúseností odborníkov na danú problematiku v záujme čo najdôslednejšie pripraviť podmienky pre možnosť vzdelávania detí v inkluzívnej škole. To sa však nezaobíde bez možnosti pružnejšie a dynamickejšie reagovať a aplikovať inovatívne prístupy a metódy vo vyučovaní, ktoré smerujú ku konkrétnym potrebám dieťaťa v konkrétnej škole. V tomto prípade má nezastupiteľné miesto Štátny pedagogický ústav, konkrétne výskumní a vývojoví zamestnanci Oddelenia pre špeciálnu pedagogiku a inklúziu, ktorí okrem iného pripravujú vzdelávacie programy pre všetky druhy zdravotného znevýhodnenia detí,“ vyzdvihol zameranie medzinárodnej vedeckej konferencie riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.