Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


14.06.2019

SRRZ ocenila riaditeľa a zamestnancov ŠPÚ za kvalitnú pedagogickú a výskumnú činnosť

Slovenská rada rodičovských združení (SRRZ), ktorá zastrešuje rodičovské združenia štátnych, cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení v Slovenskej republike, ocenila v Prievidzi , na v poradí už VII. Európskom festivale umeleckého školstva (EFUŠ) a 12. národnom stupni Európskeho dňa rodičov a škôl (NS EDRaŠ) aj zástupcov ŠPÚ. Pamätný list a pamätnú plaketu za kvalitnú pedagogickú a výskumnú činnosť v ŠPÚ dostal od predsedníčky SRRZ Júlie Lindtnerovej riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, námestník riaditeľa Jozef Facuna a ďalší 5 výskumní a vývojoví zamestnanci tejto najstaršej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti školstva a pedagogiky na Slovensku.

V zastúpení riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka sa prítomným riaditeľom, pedagógom, zamestnancom škôl, zástupcom štátnych a verejných inštitúcií, ako aj hosťom zo zahraničia prihovoril námestník riaditeľa ŠPÚ Jozef Facuna. V jeho mene tiež odovzdal ďakovný list riaditeľovi Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi pri príležitostí 80. výročia jej vzniku.

V príhovore námestník ŠPÚ ocenil ciele a prínos projektu 12. EDRaŠ  na národnom stupni napríklad upriamenie pozornosti rodičov na vlastnú zodpovednosť v procese  výchovy a vzdelávania svojich detí aj v nadväznosti na finančnú gramotnosť, digitalizáciu vzdelávania a duálne  vzdelávanie, dôležitosť spolupráce medzi rodičmi a školou na domácej aj medzinárodnej úrovni, aby si boli vedomí svojej nezastupiteľnej úlohy pri vzdelávaní a výchove detí či žiakov.

Spolupráca ŠPÚ so SRRZ, ktorá trvá už niekoľko rokov, riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a predsedníčka SRRZ Júlia Lindtnerová spečatili aj svojimi podpismi na Memorande o spolupráci v roku 2017.

„Ako riaditeľ ŠPÚ chcem vyzdvihnúť, že Slovenská rada rodičovských združení sa venuje širokej problematike súvisiacej so školstvom a vzdelávaním žiakov. Mám teraz na mysli najmä projekt Európskeho festivalu umeleckého školstva, ktorý podporuje myšlienku vzájomnej spolupráce pri budovaní európskeho kultúrneho mosta medzi národmi Európy prostredníctvom aktívnej umeleckej tvorivosti. Napríklad prostredníctvom propagácie výsledkov práce žiakov a ich pedagógov v rámci krajín Európy, ktorá je jednou z možností , ako poukázať na opodstatnenie významu umeleckého školstva v systéme vzdelávania žiakov. Realizácia tvorivých dielní, seminárov a rôznych aktivít zasa umožňuje  pedagógom získať nové poznatky z metodiky práce so žiakmi, podporovať a rozvíjať vzájomnú spoluprácu medzi pedagógmi a umeleckými školami v rámci Európy s cieľom spoznávať vzdelávacie systémy, metodiky práce so žiakmi a možnosti tvorivej  sebarealizácie žiakov,“ ocenil rôznorodé aktivity SRRZ riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.