Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


06.04.2019

ŠPÚ zorganizoval pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov medzinárodnú vedeckú konferenciu

Prečo vyučovať rómsky jazyk a v akých oblastiach ho môžeme prakticky využiť ? To boli ťažiskové  otázky medzinárodnej konferencie o efektívnom vzdelávaní Rómov a výučbe rómskeho jazyka Inovácia  - Rómsky jazyk  - Inklúzia - Výučba rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov, ktorá sa konala piateho a šiesteho apríla v Bratislave. Konferenciu zorganizoval Štátny pedagogický ústav ako multiplikačné podujatie, ktorým finalizuje medzinárodný projekt Erasmus+ „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“.

Cieľovou skupinou odborného podujatia boli zástupcovia partnerských organizácií projektu, Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadených organizácií, Národnej agentúry Erasmus+, vedeckých a výskumných inštitúcií, základných a stredných škôl, Rady Európy, experti z Nórskeho kráľovstva, Írska, Nemecka, Rumunska, Moldavska, Českej republiky, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, otvoril jeho hostiteľ a organizátor, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk. Podľa organizátora konferencie, ktorý súčasne realizátorom projektu Erasmus+, určeného pre učiteľov pôsobiacich v prostredí  Rómov, je inovatívne vzdelávanie pedagógov, inovovanie didaktiky rómskeho jazyka a vypracovanie rôznych učebných materiálov mimoriadne dôležité na to, aby sa podarilo vytvoriť také vzdelávacie podmienky, ktoré zintenzívnia priaznivú školskú klímu v kontexte interkultúrneho porozumenia.

„Pedagógovia sú kľúčoví pri dosahovaní lepších výsledkov žiakov zo znevýhodneného prostredia v rôznych regiónoch Slovenska, pričom zásadnou otázkou úspešného interaktívneho prístupu medzi žiakom a učiteľom je možnosť  komunikovať v rómskom jazyku. Aj skúsenosti z praxe potvrdzujú, že vytvorením vhodných podmienok pre vzdelávanie učiteľov v rómskom jazyku sa darí postupne prekonávať bariéry, ktoré bránia kvalitnému vzdelávaniu žiakov z rómskych komunít“, povedal vo svojom príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.  

V úvode podujatia, na ktorom bolo viac ako sto účastníkov z domova i zo zahraničia, predviedli svoje umenie členovia komorného orchestra a muzikálového súboru Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej ulici v Košiciach. Účastníkom konferencie sa prihovoril v zastúpení ministerky školstva, vedy, výskumu a športu štátny tajomník Peter Krajňák, ktorý zdôraznil potrebu podpory vzdelávania národnostných menšín, vrátane Rómov, v materinskom jazyku. Konferenciu svojou účasťou poctila aj veľvyslankyňa Írskej republiky na Slovensku J.E. Hilda Ó Riain. Prítomným sa prihovoril aj 1.tajomník Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Ondřej Pometlo, prezidentka Európskej asociácie rodičov (EPA) Arja Krauchenberg,predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení Júlia Lindtnerová a zástupca expertného výboru CAHROM pre Rómov a kočovníkov pri Rade Európy Ján Hero.

V prvej odbornej časti konferencie vystúpili hostia zo zahraničia. Prezentácie príkladov dobrej praxe zo vzdelávania Rómov vo svojich krajinách predstavili experti Rady Európy Ing. Ján Hero, zástupca expertného výboru CAHROM pre Rómov a kočovníkov pri Rade Európy David Little, emeritný rofesor Trinity College z Írska a Calin Rus, riaditeľ Interkultúrneho inštitútu Timisoara z Rumunska, ako aj Ion Duminica, vedúci oddelenia etnických minorít na Inštitúte kultúrneho dedičstva akadémie vied v Moldavsku.

S prezentáciami výstupov projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k  inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“ vystúpili referujúci v druhej odbornej časti konferencie. Štátny pedagogický ústav reprezentoval manažér projektu Jozef Facuna a výskumná pracovníčka Eva Gašparová.

„Vzdelávanie Rómov je celoeurópskou témou, pri jej riešení je preto podľa odborníkov potrebná výmena praktických skúseností a osvedčených inovatívnych postupov rôznych krajín v oblasti inkluzívneho vzdelávania,“ uviedol manažér projektu Jozef Facuna.

Partnera ŠPÚ v projekte Erasmus+ z Karlovej univerzity v Prahe zastupovali na konferencii Helena Sadílková, vedúca Semináru romistiky Katedry stredoeurópských štúdií a Jan Červenka, výskumný pracovník Seminára romistiky. Prezentáciu za partnerskú organizáciu z Lillehameru v Nórsku predstavila v Bratislave Christiane Seehausen, radkyňa, Nansenovho centra pre mier a dialóg. Prezentácie výstupov k projektu doplnil René Lužica z Ústavu romologických štúdií  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Alexander  Mušinka, výskumný pracovník Ústavu rómskych štúdií na Prešovskej univerzite v Prešove.

Príklady dobrej praxe so skúsenosti s intelektuálnymi výstupmi projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia boli témou workshopov tretej časti medzinárodnej vedeckej konferencie. Predsedajúcim prvej sekcie Inovácie v jazykovom vzdelávaní bol Jozef Facuna z ŠPÚ, lektormi Beata Menzlová z ŠPÚ a Walter Sabiel z Goetheho inštitútu v Mníchove.

Druhú sekciu Rómsky jazyk vo vzdelaní viedla Eva Gašparová z ŠPÚ, lektorkami boli učiteľky Ingrid Lukáčová, Gabriela Radičová, Jarmila Vaňová a Darina Tökölyová. 

Tretej sekcii Inklúzia vo vzdelávaní predsedala Júlia Lindtnerová zo SRRZ, lektorkami boli učiteľky Irena Adamová, Jana Tomová a Silvia Oleníková.

„Konferencia bola príležitosťou pre zdieľanie intelektuálnych výstupov projektu pod sloganom Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia a osvedčených postupov v oblasti plánovania vyučovania rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzieho jazyka. Výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie bude zborník publikovaný v slovenskom a anglickom jazyku, uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Medzinárodným partnerom konferencie bolo Nansenovo centrum pre mier a dialóg so sídlom v nórskom Lillehammeri a Seminár romistiky Filozofickej fakulty na Karlovej univerzite v Prahe.

Domácim partneri: Slovenská rada rodičovských združení, Univerzita Konštantína Filozofa, Ústav romologických štúdií, Nitra, Súkromná spojená škola, Súkromné gymnázium Zefyrína J. Mallu a Súkromná základná škola, Kremnica, Súkromná sociálna a pedagogická akadémia, Požiarnická 1, Košice, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Rimavská Sobota, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice, Súkromná spojená škola Kežmarok – Biela voda, Základná škola s materskou školu Podolinec a Základná umelecká škola v Kežmarku.

Konferencia bola multiplikačným podujatím v rámci medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA202-022602). Projekt je financovaný Európskou Úniou v rámci programu Erasmus+, Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.