Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


30.04.2019

Štátny pedagogický ústav začína v máji s implementáciou modelu CAF

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk sa stretol na prvom pracovnom rokovaní zameranom na realizáciu zavádzania modelu CAF so zástupkyňami Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR), aby spolu dohodli postup pri napĺňaní Zmluvy  o spolupráci o poskytnutí podpory pri implementácii modelu CAF, osvedčeného európskeho nástroja na zlepšovanie a skvalitňovanie fungovania verejnej správy.  Zmluva o spolupráci medzi ÚNMS SR a ŠPÚ, ktorá  bola podpísaná predsedom úradu Pavlom Pavlisom a riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom, bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv v apríli tohto roka.

ŠPÚ sa prihlásil do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý realizuje ÚNMS SR s cieľom zvýšiť efektivitu riadenia organizácií verejnej správy, začiatkom tohto roka. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa . Dôležitou súčasťou národného projektu bolo zriadenie CAF centra v ÚNMS SR, ktoré bude poskytovať konzultácie, poradenstvo, vzdelávacie aktivity a analyticko-metodickú činnosť pre zamestnancov a manažérov organizácií verejného sektora.

„Reflektovali sme na výzvu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo a prihlásili sme sa do výberového konania. Úrad záujem ŠPÚ o implementáciu modelu CAF ako nástroja na moderné a trvalé zlepšovanie riadenia a manažovania tejto verejnoprávnej inštitúcie vyhodnotil a akceptoval . S procesom implementácie začíname v máji nastavením harmonogramu a výberom členov CAF tímu. Následne v júni 2019 budeme pokračovať školením a konzultáciami k samohodnoteniu,“ vysvetlil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Predmetom zmluvy o spolupráci je záväzok ÚNMS SR poskytnúť  ŠPÚ bezodplatnú školiacu, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť v rámci implementácie modelu CAF a záväzok ŠPÚ implementovať tento model a udržiavať ho vo svojej organizácii. V praxi to znamená, že CAF centrum ako stredisko podpory manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy zriadené v ÚNMS SR zabezpečí  pre ŠPÚ školiteľa, respektíve konzultanta, posudzovateľov a expertov modelu CAF, ktorých bude koordinovať  a spolupracujúcemu subjektu – ŠPÚ poskytne podklady, šablóny a školiace materiály potrebné pre implementáciu tohto modelu v praxi.

Model CAF sa v krajinách Európskej únie osvedčil aj vo verejnoprávnych inštitúciách v oblasti školstva a vzdelávania vrátane stredných škôl, otvorených zmenám, inováciám a uplatňovaniu moderných metód riadenia organizácie.