Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


22.02.2019

ŠPÚ vypracoval projekt kurikulárnej reformy, tá reflektuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko

ŠPÚ v decembri 2018 dokončil Projekt systémového modelu výskumu a tvorby kurikulárnych dokumentov  vrátane procesu ich periodickej inovácie. Návrh Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, ktorý vypracovalo MŠVVŠ SR spolu s ŠPÚ a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania schválila a dňa  26.03.2018 podpísala Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Po schválení na MŠVVŠ SR sa bude projekt realizovať prostredníctvom pracovných skupín zložených zo zamestnancov ŠPÚ, vysokých škôl pripravujúcich učiteľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl a kurikulárnej rady, vymenovanej riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom.

Realizácia projektu je naplánovaná na 6 rokov. Jej príprava sa začala v januári tohto roka,  predpokladané ukončenie celého procesu je v roku 2025, pričom štyri roky bude trvať výskumno-overovací proces súčasného vzdelávacieho systému .

„Pred Štátnym pedagogickým ústavom stojí  štvorročný výskumno-overovací proces súčasného vzdelávacieho systému, počas ktorého by sme mali vygenerovať spolu s ďalšími inštitúciami, školami, stavovskými a profesijnými organizáciami, čo v ňom zostane a čo sa zmení. Proces obnovy a úprav existujúcich kurikulárnych dokumentov do roku 2025,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.   

Nový model výskumu kurikulárnych dokumentov má nastaviť multidisciplinárny a interdisciplinárny obsah kurikula, ktorý zabezpečí vnútornú logiku v medzipredmetových vzťahoch do štátnych vzdelávacích programov, obsahových a výkonových štandardov, rámcových učebných plánov ako aj, vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecne intelektuálne nadaných žiakov. Zároveň sa stanovia presné kvalitatívne aj časové podmienky, za akých bude možné vstupovať do platných kurikulárnych dokumentov. Pre ŠPÚ  to znamená obnovenie procesov skúmania všetkých súčasných a tvorby nových kurikulárnych dokumentov na všetkých stupňoch škôl a prípravy inovácií v nich.

Cieľom tohto modelu je aktuálne, jednoznačne a záväzne vymedziť rozsah a obsah vzdelávania, ktorý je potrebné koncipovať tak, aby zodpovedal súčasným spoločenským potrebám. Podľa schváleného návrhu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov to znamená, že sa bude skúmať súčasný obsah kurikulárnych dokumentov, predovšetkým jeho cieľové štruktúry – vzdelávacie štandardy vrátane výsledkov vzdelávania v materských školách, základných školách, na gymnáziách,  stredných odborných školách, stredných športových školách, na konzervatóriách, v školách pre deti a žiakov so ŠVVP, základných umeleckých školách a v jazykových školách.  V praxi to bude znamenať úpravu, nahradenie, zmeny, redukáciu a doplnenie všetkého, čo sa ukáže, ako nevyhnutné.

 

Strategickým cieľom projektu Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie je úprava kurikulárnych  dokumentov s komplexným vymedzením koncepcie, cieľov, obsahu a rozsahu vzdelávania v intenciách aktuálnych spoločenských potrieb. Špecifické ciele sa týkajú úpravy štátnych vzdelávacích programov, rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov.

Konkrétne ide o:

  • úpravu všeobecnej časti štátnych vzdelávacích programov s komplexným vymedzením koncepcie vzdelávania v intenciách aktuálnych spoločenských potrieb a na základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v SR
  • úpravu rámcových učebných plánov s komplexným vymedzením rozsahu  jednotlivých vzdelávacích oblastí a predmetov na základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v SR
  • úpravu vzdelávacích štandardov s komplexným vymedzením obsahu a požiadaviek na výkony žiakov v jednotlivých predmetoch na základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v SR
  • vytvorenie finálnej verzie kurikulárnych dokumentov.

 

Výsledkom celého procesu bude moderná úprava štátnych vzdelávacích programov , ktoré po zohľadnení domácich a zahraničných skúseností, budú porovnateľné s kurikulami iných krajín v Európe i vo svete. Riaditeľ ŠPÚ však učiteľov ubezpečuje, že v žiadnom prípade nedôjde k rozsiahlym zmenám v obsahu inovovaného ŠVP. 

 

„Zmeny sa majú týkať modernizácie vzdelávania smerom k naplneniu šiestich cieľov stratégie Európa 2020, pritom naplnenie štyroch z nich je ohrozené nedostatočnou inkluzívnosťou  výchovno – vzdelávacieho systému. Projekt systémového modelu výskumu a tvorby kurikulárnych dokumentov je preto, tak ako NPRVV,  zameraný na posilnenie inklúzie a integrácie výchovno-vzdelávacieho systému v SR ako celku, od predprimárneho vzdelávania až po ďalšie vzdelávanie dospelých, “ dodáva riaditeľ ŠPÚ.