Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


11.09.2018

ŠPÚ a Rescue team Slovakia zaktualizovali voliteľný predmet Mladý záchranár

Štátny pedagogický ústav a Rescue team Slovakia zaktualizovali učebné osnovy voliteľného predmetu Mladý záchranár pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Zámerom obidvoch subjektov je nulová úmrtnosť detí z dôvodu úrazov, preto opätovne prichádzajú s aktualizovaným voliteľným predmetom, ktorého učebné osnovy sú zverejnené na webovej stránke Metodického portálu ŠPÚ.

„Vznik a obnovenie tohto preventívneho vzdelávacieho predmetu vnímame ako historický medzník v riešení prevencií úrazov a násilia u detí a dorastu. Vychádza zo skutočnosti, že naše deti sa takto budú môcť v oveľa väčšom počte vracať domov živé  a  zdravé, a že z detí vychováme zodpovednejších rodičov, čo následne spôsobí sekundárne zníženie počtu úrazov detí a dorastu. Nehovoriac o tom, že ako dospelí ľudia budú určite zodpovednejšie riadiť motorové vozidlo, zodpovednejšie dodržiavať bezpečnosť pri práci, budú ochotní a schopní pomôcť inej osobe v núdzi, a v konečnom dôsledku budú zodpovednejšími občanmi,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Úrazovosť je z dlhodobého pohľadu jednou z najčastejších príčin úmrtí v detskom veku. Zranenia počas detstva a dospievania nesú vysoké riziko dlhodobých fyzických následkov a psychosociálnych škôd. Najčastejšie príčiny úmrtia detí v dôsledku neúmyselných úrazov na Slovensku sú dopravné nehody, utopenie, pády, úrazy hlavy, otravy a popálenie. Cielenou edukáciou obyvateľstva v zvýšení bezpečnosti vlastného zdravia za predpokladu adekvátnych podmienok v ich životnom a pracovnom prostredí je možné mnohým úrazom predchádzať, ich počet a závažnosť minimalizovať.

„Slovenská republika v znižovaní úrazovosti a úmrtnosti detí a mládeže z dôvodu úrazov dosiahla pekné výsledky. V miere štandardizovanej úmrtnosti klesla úmrtnosť na všetky úrazy v roku 2014 oproti roku 2000 vo vekovej skupine 5 až 14-ročných o 64 %. Ročne priemerne o 53 detí zomiera menej z dôvodu úrazov, ako v období rokov 1996 až 2000. Naším spoločným cieľom je ale nulová úmrtnosť detí z dôvodu úrazov,“ zdôraznil  Samuel Hruškovic z Rescue teamu Slovakia.

ŠPÚ v spolupráci s Rescue team Slovakia reagovali na nedostatok aplikačných a praktických úloh v problematike prevencie a ochrany zdravia  v priereze všetkých predmetov Základnej školy a taktiež  i mimoškolských aktivitách vytvorením voliteľného predmetu Mladý záchranár už v roku 2010. Keďže predmet sa v praxi osvedčil, pristúpili k aktualizácii jeho učebných osnov.

„Žiaci radi riešia kontextové a podnetové úlohy podobné úlohám, ktoré sa bežne vyskytujú pri školských aktivitách a v reálnom živote. Zároveň dávame priestor i učiteľom, aby si samostatne kreatívne dopĺňali obsah vzdelávania v tomto predmete o vlastné úlohy, nápady a postupy riešení aj s využitím dostupných IKT. Predpokladáme, že aj takto koncipovaný voliteľný predmet môže kvalitatívne prispieť k dosahovaniu lepších výsledkov pri prevencii a  v neposlednej rade i ochrany a záchrany toho najcennejšieho, ľudského života. Nehovoriac o tom, že prevencia pred negatívnymi javmi, ochrana a záchrana človeka  je bezpečnostná gramotnosť - schopnosť jedinca empaticky rozpoznať, pochopiť a konať tak, aby pri všetkej svojej činnosti v škole i mimo nej robil len premyslené činnosti prospešné sebe, svojim blízkym s prihliadnutím na prevenciu pred prípadnými negatívnymi javmi ohrozujúcimi zdravie a život. A aby potom, v prípade dopadu týchto javov na človeka, vedel zaujať adekvátne stanovisko a činnosť na odvrátenie ďalších rizík, zodpovedajúcich potrebám jeho života a života iných,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.