Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


04.02.2019

ŠPÚ bude spolupracovať so zástupcami rezortu kultúry a Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na podpore regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej výchovy v školách

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcami Ministerstva kultúry SR a Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorá je poradným orgánom ministerky kultúry, o možnostiach spolupráce pri podpore prehĺbenia regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej výchovy v základných školách. Účastníci pracovného stretnutia sa zhodli na tom, že tento predmet alebo prierezová téma je nezastupiteľná  v pestovaní a rozvíjaní vzťahu a úcty k človeku, obci, mestu, vlasti, k výchove k národnému povedomiu, ale aj spolunáležitosti, čo je súčasť výchovného procesu.

Na pracovnom stretnutí hodnotili záujem škôl o prierezovú tému Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, ktorá je povinnou súčasťou inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu na úrovni primárneho vzdelávania, ale diskutovali aj o príprave samostatného voliteľného predmetu zameraného na túto problematiku.

„Od školského roku 2009/2010 je do štátneho vzdelávacieho programu zaradená prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Základné a stredné školy sa venujú aj problematike nehmotného kultúrneho dedičstva. Zaradenie týchto tém do učebných osnov je však  iba začiatkom procesu výchovy a vzdelávania v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Prierezové témy je možné realizovať ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín, formou projektu alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy je však plne v kompetencii každej školy, takže v záujme posilnenia vyučovania tejto problematiky sme sa rozhodli vytvoriť vzdelávací štandard pre samostatný voliteľný predmet,“ zdôvodnil zámer ŠPÚ riaditeľ Ľ. Hajduk.

Zástupcovia zúčastnených inštitúcií sa zhodli na tom, že dôležitou podmienkou zvýšenia záujmu škôl o prierezovú tému Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, ako aj o budúci voliteľný predmet,  je príprava akreditácie vzdelávacích programov pre učiteľov, zrýchlenie procesu akreditácie  vzdelávacích programov a zabezpečenie profitu z tejto aktivity pre učiteľov formou kreditového príplatku.

„Dohodli sme sa na spolupráci v rámci prípravy voliteľného predmetu s tematikou tradičnej ľudovej kultúry. Najbližší krok bude vytvorenie pracovnej skupiny v ŠPÚ, v ktorej budú zastúpení aj odborníci navrhnutí ministerstvom kultúry. ŠPÚ chce na tomto projekte spolupracovať aj s odborníkmi z Katedry etnografie a muzeológie FF UK, s ktorými sa stretneme v najbližších dňoch,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Slovenská republika  v roku 2006 ratifikovala Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (ďalej len „Dohovor“). V roku 2007 prijala Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a začala budovať inštitucionálne štruktúry, aby naplnila medzinárodné záväzky. Vznikla Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva ako poradný orgán ministra kultúry a v roku 2010 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré je celoslovenským kompetenčným centrom pre implementáciu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. V zmysle Dohovoru SR buduje Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý v súčasnosti obsahuje 9 zapísaných prvkov. Od roku 2014 SR zavádza aj Reprezentatívny zoznam programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorý je však zatiaľ nenaplnený. Súčasťou implementácie Dohovoru je aj predkladanie nominácií na zápis prvkov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. V Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska máme v súčasnosti zapísaných už 23 prvkov, v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku tri prvky, v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO – šesť prvkov.