Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


31.05.2019

ŠPÚ a ArtForum 21 ocenili víťazov celoslovenskej súťaže Dejiny sebavedomia

V hoteli Park Inn v Bratislave si 31.mája prebrali ocenenia žiaci a učitelia z rôznych regiónov Slovenska, ktorí sa zapojili do súťaže Dejiny sebavedomia. Súťaž s celoslovenským dosahom,  pripravili Štátny pedagogický ústav a spoločnosť ArtForum 21 Slovakia pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky. Zámerom organizátorov bolo prebudiť záujem žiakov o svoje rodisko, prostredie, v ktorom žijú, prebudiť záujem o jeho históriu a kultúru hľadaním významných osobností, ako sú napríklad architekti, vedci, spisovatelia, umelci, športovci alebo nájsť významné udalosti späté s daným regiónom.

„Obhajovať, chrániť a rozvíjať súčasnosť znamená rešpektovať minulosť. Obracať sa do vlastnej minulosti nie je spiatočnícke, je to prejav úcty k predkom, a tá je stavebným kameňom sebavedomia. Dôkazom toho je aj súťaž Dejiny sebavedomia, ktorej cieľom bolo zapojiť žiakov do hľadania významných osobností a dejinných udalostí spojených s ich bezprostredným okolím, teda nielen pripomenúť si inšpiratívne hodnoty, ale prebudiť v nich aj radosť z objavovania,“ podčiarkol význam súťaže riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Pozornosť účastníkov súťaže jej organizátori upriamili predovšetkým na priblíženie spoločensky menej známych osobností, na rozličné udalosti z regiónov Slovenska a to s dôrazom na zvolený teritoriálny princíp výberu, čo eliminovalo prípadné problémy s národnosťou jednotlivých osobností, či už v politickom alebo etnickom slova zmysle.

Odborná porota brala do úvahy nielen zručnosť a šikovnosť v kreslení, maľovaní, písaní alebo hereckom stvárnení, ale najmä zážitkovo-estetické napĺňanie vytvorených diel. Ako odznelo na slávnostnom vyhodnotení, žiaci, pedagógovia, rodičia, a organizátori, podieľajúci sa na príprave, propagácii a realizácii súťaže Dejiny sebavedomia, vytvorili jedinečnú príležitosť pre každého účastníka, ktorý mohol svojou kreativitou prispieť k originálnemu priebehu súťaže a zároveň prejaviť svoj osobný talent.

Do hľadania a nájdenia aj nových, doposiaľ neobjavených osobností, ktoré sa zaslúžili aj o celosvetové vynálezy či iné prvenstvá, sa zapojili žiaci z celého Slovenska. Najväčšie zastúpenie mali práce z Prešovského kraja.

„Súťaž bola určená pre trinásť- až pätnásťročných žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Do troch kategórií súťaže – literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej, sa mohli zapojiť jednotlivci alebo triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. Súťažilo sa v dvoch úrovniach – v krajskom a celoštátnom kole. Najpočetnejšie bola zastúpená kategória výtvarných prác. Každú kategóriu vyhodnocovala odborná porota zložená z predsedu poroty a dvoch členov poroty. Z najlepších žiackych prác zostavil Štátny pedagogický ústav zborník s rovnomenným názvom Dejiny sebavedomia, ktorý je pokračovaním publikácie Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu,“ uviedla Jana Píšová, ktorá pri organizovaní súťaže zastupovala Štátny pedagogický ústav.

Autori a realizátori súťaže veria, že zborník sa stane inšpiráciou k ďalším bádateľským možnostiam a perspektívam žiakov a ich učiteľov aj v budúcnosti.