Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


26.11.2019

Slovenská Digitálna koalícia rozšírená o ŠPÚ a ďalších 15 nových členov

Najstaršia vedecko-výskumná inštitúcia v oblasti školstva a pedagogického výskumu na Slovensku vstúpila do Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania. Memorandum nových členov aj so záväzkami oboch strán 26.11.2019 počas výročného rokovania Digitálnej koalície podpísal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

„Slovenská Digitálna koalícia je považovaná za jednu z najaktívnejších v Európskej únii. Jej postavenie je kľúčové v súvislosti s ďalším vzdelávaním a prípravou učiteľov, aby mali potrebné zručnosti adekvátne súčasným požiadavkám technológií a digitalizačných trendov 21.storočia. My v ŠPÚ sme sa zaviazali prispieť k podpore rastu kompetencií  žiakov rozvojom matematického vzdelávania, podporou tried informatiky na gymnáziách a rozvíjaním digitálnych zručností vo všetkých vyučovacích predmetoch v regionálnom školstve,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ.

Z podpísaného memoranda vyplýva, že ŠPÚ okrem iného vytvorí a predloží MŠVVaŠ SR na schválenie Koncepciu skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách.

„Cieľom tejto úlohy je postupne dosiahnuť vyššiu úroveň pripravenosti žiakov na osobný aj pracovný život, a to rozvojom ich kľúčových kompetencií, medzi ktoré patrí aj matematická gramotnosť. Zrealizovaný záväzok by mal zvýšiť úspešnosť žiakov v národných a medzinárodných meraniach, ich lepšiu pripravenosť na vysokoškolské štúdium a trh práce,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk..

Z druhého záväzku ŠPÚ vyplýva podpora tried so zameraním na informatiku na gymnáziách.

„Cieľom je vytvoriť nový odbor so zameraním na informatiku, čo vyžaduje zvýšenie počtu vyučovacích hodín informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov, prípadne zavedenie nových vyučovacích predmetov,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.

Digitálna koalícia je veľmi silnou a etablovanou značkou v Európe s cieľom otvoreného dialógu. Spája partnerov z rôznych oblastí, napr. zo štátneho a súkromného sektora, ale aj z akademickej pôdy. Usiluje sa pripraviť občanov Slovenska v každom veku na prácu a život v ekonomike 21. storočia. Funguje na jednom základnom princípe, v rámci ktorého sa jednotliví členovia dobrovoľne zaväzujú, že budú zlepšovať úroveň digitálnych zručností na Slovensku.