Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


10.10.2019

Riaditeľ  ŠPÚ zastupoval na 5.schôdzi EPAN v Štrasburgu slovenský rezort školstva

Hlavným cieľom výsledkov rokovania  expertov pre oblasť vzdelávania EPAN ( Education Policy Advisors Network - Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku), ktorá sa v týchto dňoch koná v Štrasburgu, je poskytnúť školám v Európe súbor konkrétnych nástrojov ako pomôcku pre učiteľov a iných pedagogických pracovníkov na iniciovanie konštruktívnej diskusie v európskych učebniach, ktoré zabezpečia rešpekt všetkých voči všetkým. Rezort školstva SR zastupuje na medzinárodnom rokovaní expertov o budúcnosti školstva EÚ, ktoré organizuje Rada Európy, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a národný expert pre obsah vzdelávania v Sieti poradcov vzdelávacích politík - Education Policy Advisers Network (EPAN) Ľudovít Hajduk.

Delegáti schôdze a zároveň poradcovia pre vzdelávaciu politiku, rozdelení do troch skupín – Hodnotiacej pracovnej skupiny, Pracovnej skupiny pre študijné programy a Pracovnej skupiny pre výučbu a vzdelávanie majú po dvoch rokoch existencie EPAN zhodnotiť, kde sme teraz a ako sme sa sem dostali, zhrnúť poznatky o implementačných činnostiach a stratégiách, ako aj výsledky pracovných skupín na zasadnutí v Helsinkách. Výsledkom má byť prehľad úspechov za minulé obdobie a vytýčenie priorít na roky 2020-21.

Hodnotením predkladaných návrhov obsahu a metodík vzdelávania a záverečnými odporúčaniami majú delegáti 5.schôdze EPAN dospieť ku konsenzu v záverečnom spoločnom návrhu konkrétnych cieľov, zásad a štruktúry publikácie o Kompetenciách pre demokratickú kultúru v učebných osnovách, ktoré budú záväzné pre všetky krajiny EÚ. Rokovania k tejto problematike, ktoré prebiehajú z iniciatívy Rady Európy už dva roky, by mali pomaly dospieť ku spoločnému pohľadu na konečnú podobu publikácie.

„Myslím si, že ku konštruktívnemu priebehu rokovania 5. schôdze EPAN v Štrasburgu môžu pomôcť aj úspešné európske projekty dobrej praxe, ktoré realizoval  a realizuje ŠPÚ, lebo tie v konečnom dôsledku podporujú princípy demokratickej kultúry a posilnenie demokratického občianstva. Pri realizácii projektov ŠPÚ vychádza zo základných premís projektu Rady Európy "Kompetencie pre demokratickú kultúru", v rámci ktorého Rada Európy stanovila kľúčové body referenčného rámca na rozvíjanie schopností pre demokratickú kultúru. Tie Rada Európy odporúča implementovať v základných a stredných školách, v inštitúciách vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe tak, aby sa dostali aj do národných učebných osnov a učebných programov,“ povedal na margo rokovaní v Štrasburgu riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.