Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


23.10.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal členom kurikulárnej rady menovacie dekréty

V Štátnom pedagogickom ústave po prvý raz zasadala kurikulárna rada, poradný orgán ministerky školstva zapojený do projektu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. Menovacie dekréty členom kurikulárnej rady z radov pedagógov z vysokých, stredných, základných škôl a jazykových škôl odovzdal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

„Máme záujem na reprezentatívnom zložení kurikulárnej rady, preto sme sa snažili obsiahnuť všetky oblasti a predmety vzdelávacích programov, ako aj fakulty univerzít a vysokých škôl, ktoré s ŠPÚ dlhodobo spolupracujú,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Kurikulárna rada ako poradný orgán ministerky školstva má za úlohu preskúmať všetky kurikulárne dokumenty na všetkých stupňoch škôl a prispieť tak k naplneniu cieľa programu Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. V praxi to bude predstavovať obnovenie procesu skúmania a tvorby kurikulárnych dokumentov.

V ŠPÚ už pracuje na systémovom modeli tvorby kurikulárnych dokumentov koordinančná skupina, ktorá do konca novembra vytvorí projekt výskumu týchto dokumentov. Po jeho schválení na ministerstve školstva sa bude tento výskum realizovať prostredníctvom pracovných skupín zložených zo zástupcov ministerstva školstva, ŠPÚ, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), vysokých škôl pripravujúcich učiteľov materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl, kurikulárnej rady, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Metodicko-padagogického centra (MPC), Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu a zástupcov Stavovských organizácií a profesijných organizácií, zastupujúcich školy, profesijné a stavovské organizácie.

„Ministerstvo školstva, ŠPÚ a ŠIOV ako tvorcovia systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov, v snahe zabrániť nesystémovému vstupovaniu do kurikula, navrhli stanovenie  presných kvalitatívnych  aj časových podmienok, za akých bude možné vstupovať do platných kurikulárnych dokumentov,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Nový model kurikulárnych dokumentov má nastaviť multidisciplinárny a interdisciplinárny obsah kurikula, ktorý prinesie vnútornú logiku v medzipredmetových vzťahoch do štátnych vzdelávacích programov, obsahových a výkonových štandardov, rámcových učebných plánov, vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením ako aj pre žiakov s VIN.

„Pred Štátnym pedagogickým ústavom stojí štvorročný výskumno-overovací proces súčasného vzdelávacieho systému, počas ktorého by sme mali vygenerovať spolu s ďalšími inštitúciami, školami, stavovskými a profesijnými organizáciami, čo v ňom zostane a čo sa zmení,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.   

Nový model kurikulárnych dokumentov sa bude v ŠPÚ vzťahovať na štátne vzdelávacie programy (ŠVP)vrátane Rámcových učebných plánov a obsahových a výkonových štandardov, vzdelávacie programy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ŽZZ)a pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (VIN).

 V Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV) by sa zmeny mali týkať ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP), pre jednotlivé skupiny študijných odborov a učebných odborov, dodatkov k ŠVP pre OVP, vzorových učebných plánov a osnov a normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre jednotlivé skupiny študijných odborov a učebných odborov.

Zmeny kurikulárnych dokumentov sa budú týkať materských škôl, základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, konzervatórií, škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), základných umeleckých škôl a jazykových škôl.