Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


18.10.2019

Absolventi pilotného projektu „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“ na gymnáziu v Stropkove si prevzali certifikáty od riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal 18. októbra v Stropkove ďalšie certifikáty za úspešné absolvovanie experimentálneho overovania vzdelávania v pilotnom projekte „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“.  Na slávnostnej akadémii k 70. výročiu založenia Gymnázia v Stropkove si prevzala certifikát za úspešné absolvovanie tréningov, zameraných na komunikačné, prezentačné  a mediálne kompetencie, riaditeľka školy Ivana Jecušková a desať učiteľov tamojšieho gymnázia.

„Ako doposiaľ všade na Slovensku aj tu v Stropkove sme sa stretli s pozitívnymi ohlasmi najmä na praktické tréningy experimentálneho overovania projektu. Učitelia oceňujú najmä fakt, že tento projekt je jeden z mála projektov, zastrešených oficiálnou inštitúciou, ktorý má  vysokú úroveň  aj zmysel, teda, že to nie je projekt pre projekt,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Pilotný projekt ŠPÚ „Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu“, ktorý hodnotilo 97 percent absolventov vzdelávania pozitívne, pokračuje v školskom roku 2019/2020 druhou etapou overovania.

Základy komunikačných zručností renomovaní školitelia trénujú v 13 základných a stredných školách. Z toho dve z nich už jeden rok tréningov absolvovali, ale rozhodli sa pokračovať  druhou etapou overovania. Tá je zameraná najmä na rozvíjanie kritického myslenia a emocionálnej inteligencie žiakov, ako je empatia, solidarita, súcit, porozumenie, ale sústreďuje sa aj na interaktívny vzťah učiteľa a žiaka a v konečnom dôsledku na supervíziu.

„Realizácia projektu, nad ktorým má záštitu Štátny pedagogický ústav, má  v neposlednom rade prispieť aj k prehĺbeniu vzťahov a vzájomnej dôvery žiakov a učiteľov. Zároveň nám to pomáha zistiť, čo v školách v jednotlivých regiónoch Slovenska absentuje a akú pomoc učitelia od tejto inštitúcie potrebujú pri vzdelávaní žiakov v danej problematike,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ .

Aj druhý ročník experimentálneho overovania je zameraný predovšetkým na učiteľa. Chýbať však nebudú ani tréningy žiakov, ktoré budú viesť vyškolení učitelia pod odborným dohľadom lektorov projektu.

„Podľa prieskumov len 16 percent žiakov a študentov  na Slovensku si nejakým spôsobom overuje informácie, ktoré sa dozvedia zo sociálnych sietí, preto chceme na nich aj prostredníctvom tréningov apelovať, aby si takýto zvyk osvojili,“ zdôvodnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Projekt Komunikáciou k porozumeniu a úspechu, zameraný na rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií, sa zameriava aj na osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov. Posilnenie komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií  by malo v konečnom dôsledku zvýšiť mladým ľuďom šancu uplatniť sa neskôr na trhu práce, keďže budú vedieť nielen správne ale aj efektívne komunikovať, čo prispeje aj k zvýšeniu ich sebavedomia.  

Overený model komunikačnej výchovy pre učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania bude po jeho úspešnom vyhodnotení k dispozícii všetkým školám na Slovensku.