Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.06.2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk ocenil bilingválne vzdelávanie na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Na slávnostnom odovzdávaní vysvedčení riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk ocenil prácu riaditeľky Aleny Paulovej a učiteľov Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Osobitne sa zaujímal o bilingválne slovensko-čínske štúdium. Garantom päťročného bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia, ktoré bolo otvorené formou experimentálneho overovania v septembri 2016, je Štátny pedagogický ústav.

„Gymnázium v európskej tradícii ako gymnasion zušľachťovalo najmä dušu. Projekt bilingválneho slovensko-čínskeho gymnázia je takýmto dialógom. Je dialógom kultúr a diskurzom poznania. Navyše, znalosť čínštiny je jednoznačne konkurenčnou výhodou. Vo Francúzsku a vo Veľkej Británii existujú stovky stredných škôl, ktoré vyučujú čínštinu ako druhý vyučovací jazyk, vo svete zaznamenávame neustály rast obchodnej, ekonomickej, vzdelávacej a kultúrnej  spolupráce s Čínou,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Bilingválne slovensko-čínske štúdium na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktoré je ojedinelým projektom v rámci strednej Európy, absolvuje každý rok počas päťročného štúdia 30 študentov s prognózou uplatnenia sa na trhu práce na Slovensku, ale najmä v zahraničí. Žiaci ukončia štúdium na úrovni C1 z čínskeho jazyka.   V čínskom jazyku študujú matematiku, chémiu, biológiu, fyziku, geografiu, telesnú a športovú výchovu. Paralelne s výučbou v čínskom jazyku sa predmet vyučuje aj v slovenskom jazyku, takže dochádza k funkčnému prepojeniu najmä odbornej terminológie potrebnej pre ďalšie štúdium na vysokých školách.