Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


04.10.2018

Európska konferencia Rady Európy o spolupráci pri vzdelávaní s účasťou ŠPÚ

Za aktívnej účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka sa na pôde Dublinskej univerzity (Dublin City University) konala konferencia o poslaní stredoškolského všeobecného vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni pre vysokoškolskú prípravu. Dvojdňová konferencia v Dubline v gescii Rady Európy nadviazala na závery júnovej celoeurópskej konferencie v Ríme, kde dominovala téma poslania gymnázií a ďalších inštitúcií vzdelávania pre vysoké školy ako dôležitých aktérov pozitívnych zmien v spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni.

„Príkladmi dobrej praxe z gymnázií a stredných škôl na lokálnej a regionálnej úrovni prednášajúci a lektori z rôznych krajín Európy a Ameriky poukázali na veľký prínos vzdelávania miestnych škôl a vzdelávacích inštitúcií pre formovanie osobnosti mladých ľudí a ich prípravu na budúcich aktívnych občanov, čo sa javí ako nevyhnutná podmienka prípravy pre kvalitné uplatnenie sa mladých ľudí v živote a na trhu práce“, povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

Rada Európy považuje v súvislosti s užším prepojením stredných škôl, gymnázií a ďalších inštitúcií vyššieho vzdelávania s rozvojom v mestách a regiónoch za dôležité štyri ciele vzdelávania: prípravu na zamestnanie, osobnostný rozvoj, pripravenosť obyvateľov pre aktívny život v spoločnosti a základnú výbavu konkrétnych hodnôt, ktoré sú perspektívne udržateľné, dá sa na ne neustále nadväzovať a rozvíjať ich. „V rámci odborných diskusií odzneli viaceré podnetné príspevky, ktoré zdôrazňovali nevyhnutnú prípravu študentov v oblasti neustáleho rozvíjania prezentačných zručností a zručnosti pozorne počúvať ako predpoklad pre rozvoj dialogického myslenia. Takýto prístup k vzdelávaniu už dlhodobo podporujeme našimi aktivitami, ako je napríklad projekt ŠPÚ Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu“.