Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


14.09.2021

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022

S ohľadom na organizačnú náročnosť, rôzne možnosti pre dištančné vzdelávanie žiakov a pretrvávajúce rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov vyplývajúce z predchádzajúcich školských rokov pripravil Štátny pedagogický ústav Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

Na základe manuálu Školský semafor v školskom roku 2021/2022, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR sa upravujú prevádzkové podmienky základných škôl. Pre jednotlivé triedy v každej škole tak môžu nastať rôzne podmienky organizácie vzdelávania. S ohľadom na organizačnú náročnosť, rôzne možnosti pre dištančné vzdelávanie žiakov a pretrvávajúce rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov vyplývajúce z predchádzajúcich školských rokov pripravil Štátny pedagogický ústav Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

Hlavným cieľom pripraveného odporúčania je podporiť školy v tom, aby mohli čo najdlhšie a čo najväčšiu skupinu žiakov vzdelávať prezenčne, avšak pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení. V tomto kontexte prináša niekoľko námetov pre organizáciu vyučovania:

  1. upravené minimálne hodinové dotácie pre všetky vzdelávacie oblasti, ktoré môžu školy aplikovať v oranžovej alebo červenej fáze Školského semaforu pre žiakov v prezenčnom vyučovaní;
  2. sumarizáciu odporúčaných foriem vzdelávania žiakov podľa jednotlivých úrovní výstražného systému (zelená, oranžová, červená);
  3. odporúčania k úprave cieľov a obsahu vzdelávania vyplývajúce z Dodatku č. 9 k štátnym vzdelávacím programom
  4. spôsoby personálneho zabezpečenia vyplývajúce zo snahy o udržanie prezenčného vyučovania pri dodržaní protipandemických opatrení. Špecifickú pozornosť venuje metodické odporúčanie vzdelávaniu žiakov, ktorí nemajú možnosť kvalitného a plnohodnotného dištančného vzdelávania s každodenným kontaktom s učiteľom.

Uvedomujeme si, že pandemické obdobie je náročné či už pre vedenia škôl, ale aj pre samotných pedagogických a odborných zamestnancov. V závere Metodického odporúčania sú preto sumarizované aj formy podpory, ktorú môžu zamestnanci škôl využívať na odborné poradenstvo súvisiace s prevádzkou škôl alebo ako psychologickú pomoc.