Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


22.02.2019

Medzinárodný projekt ERASMUS+: „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“ finalizujeme multiplikačným podujatím

Vďaka vytvoreniu štandardného legislatívneho prostredia v SR realizoval Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v posledných rokoch viacero medzinárodných vzdelávacích aktivít. Patrí medzi ne aj medzinárodný projekt v rámci programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy , mládeže a športu Erasmus+ s názvom „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“.

V spolupráci s nórskym a českým partnerom ho ŠPÚ realizuje od 1. septembra 2016. Cieľom projektu je podpora a rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku ako jeden z hlavných nástrojov uplatňovania inkluzívnej metódy v základných a stredných školách so žiakmi z rómskych komunít. Realizáciou viacročného projektu, ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+, chce ŠPÚ prispieť k zlepšovaniu podmienok kvality vyučovania rómskeho jazyka v základných a stredných školách prostredníctvom inovovaných pedagogických dokumentov a ďalšieho vzdelávania učiteľov. Projekt ŠPÚ, ktorého realizácia bude trvať do 31.augusta tohto roka, reflektuje najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania zo zahraničia, a to najmä z Čiech a Nórska, vďaka jeho partnerom. Partnerom projektu na medzinárodnej úrovni je Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v hlavnom meste Českej republiky Prahe a Nansen centrum pre Mier a dialóg so sídlom v nórskom meste Lillehammer.

Doposiaľ sa uskutočnili štyri nadnárodné projektové stretnutia v Bratislave, Prahe a Osle. Projektoví partneri sa hneď na začiatku dohodli na záväznom časovom harmonograme aktivít a spôsobe ich financovania. Hlavným predmetom projektových stretnutí boli témy súvisiace s vypracovaním intelektuálnych výstupov projektu, ako je napríklad Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka vrátane jazykových portfólií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Súčasťou diskusií boli témy, ktoré majú podporovať porozumenie, toleranciu a vzájomnú akceptáciu rôznych kultúr v spoločnosti. Na zatiaľ poslednom projektovom stretnutí partneri zhodnotili aktuálny stav vypracovania intelektuálnych výstupov a skúsenosti z pilotného overovania intelektuálnych výstupov v školách s vyučovaním rómskeho jazyka. 

V rámci tohto projektu v septembri 2018 zorganizoval Štátny pedagogický ústav školenie „blended mobility“, ktoré sa konalo v Prahe. Tém vzdelávania bolo viacero. Predovšetkým to bol Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, prioritne so zameraním na rómsky jazyk a Inovovaný rámcový vzdelávací program pre rómsky jazyk vrátane jazykových portfólií pre žiakov podľa jazykových úrovní  A1, A2, B1 a B2. Ďalej na „blended mobility“ rezonovali témy jazykovej socializácie rómskych detí a dialektov rómskeho jazyka a tvorivé aktivity v oblastiach interkultúrnej komunikácie, ktoré vedú k úspešnej inklúzii v školách. Cieľovou skupinou 5 dňovej aktivity boli učitelia rómskeho jazyka a začínajúci učitelia rómskeho jazyka, prípadne učitelia, ktorí majú záujem o rómsky jazyk.

V rámci publicity projektu zorganizoval ŠPÚ aj dve školenia pre učiteľov o pedagogických inováciách v inkluzívnej škole s vyučovaním rómskeho jazyka v Kremnici a Košiciach.

V súčasnosti Štátny pedagogický ústav pripravuje multiplikačné podujatie, medzinárodnú konferenciu pre učiteľov, riaditeľov základných a stredných škôl a výskumných zamestnancov s názvom: Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia,  ktorá sa bude konať 5. –  6. apríla 2019 v Bratislave.  Konferencia je zameraná na prezentáciu výstupov projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia a na výmenu príkladov dobrej praxe zo vzdelávania Rómov na Slovensku a v zahraničí. Koordinátorom projektu za ŠPÚ je Jozef Facuna, kontakt: jozef.facuna@statpedu.sk