Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


17.09.2019

Do druhého ročníka pilotného projektu ŠPÚ „Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu“ sa prihlásilo 11 nových škôl

Pilotný projekt ŠPÚ „Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu“, ktorého prvý ročník hodnotilo 97 percent absolventov vzdelávania pozitívne, vstupuje do druhej etapy overovania. Základy komunikačných zručností budú renomovaní školitelia trénovať v tomto školskom roku v 11 nových školách, konkrétne v ôsmich základných školách a troch stredných odborných školách. Spomedzi škôl, ktorých učitelia absolvovali prvú etapu projektu, prejavilo záujem o pokračovanie komunikačných tréningov doposiaľ päť škôl. „Vysoké percento pozitívnej reakcie na projekt komunikačnej výchovy a veľký záujem o pokračovanie tréningov signalizuje, že tento typ vzdelávania pedagógom chýba. Je to pre nás povzbudenie, aby sme v tom pokračovali aj naďalej,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Komisia, v ktorej sú zastúpení  renomovaní pedagógovia z Karlovej univerzity v Prahe, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, výskumní a vývojoví pracovníci ŠPÚ a riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu sa dohodli,  že v školskom roku 2019/2020 do projektu zapoja nielen učiteľov ale aj žiakov.

„Prvá etapa pilotného testovania projektu Komunikácia – cesta k úspechu a porozumeniu v praxi bola zameraná na prípravu pedagógov. Druhá etapa overovania bude pokračovať vzdelávaním učiteľov, ale do tréningového procesu pridáme aj žiakov. Vedú nás k tomu najmä alarmujúce prieskumy, podľa ktorých len 16 percent žiakov a študentov  na Slovensku si nejakým spôsobom overujú informácie, ktoré sa dozvedia zo sociálnych sietí. Mladí ľudia necítia potrebu si informácie overovať, preto   chceme na nich aj prostredníctvom tréningov apelovať, aby si takýto zvyk osvojili,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ.

Pilotný projekt Komunikáciou k porozumeniu a úspechu, ktorý sa začal realizovať v školskom roku 2018/2019, má pomôcť učiteľom osvojiť si kompetencie na rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov. Posilnenie komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií  by malo v konečnom dôsledku pomôcť mladým ľuďom, aby sa lepšie uplatnili na trhu práce, keďže budú vedieť nielen správne ale aj efektívne komunikovať, čo prispeje aj k zvýšeniu ich sebavedomia.  

Prvá etapa overovania projektu v komunikačných, prezentačných a mediálnych zručnostiach vo všetkých vybraných školách na Slovensku bola ukončená v júni tohto roka. Druhá etapa overovania bude zameraná najmä na rozvíjanie kritického myslenia, emocionálnej inteligencie žiakov, ako je empatia, solidarita, súcit, porozumenie, ale aj na interaktívny vzťah medzi učiteľom a žiakom a v konečnom dôsledku na supervíziu.

Overený model komunikačnej výchovy pre učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávania bude po jeho úspešnom vyhodnotení k dispozícii všetkým školám na Slovensku.

Úvodné pracovné stretnutie riaditeľov škôl a školiteľov sa bude konať v Štátnom pedagogickom ústave 30.septembra.