Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


22.05.2019

Certifikáty za absolvovanie pilotného projektu Komunikáciou k porozumeniu a úspechu si už prevzali aj v základnej škole v Nových Zámkoch

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal riaditeľke a učiteľom v Základnej škole v Nových Zámkoch na Hradnej ulici certifikáty za úspešné absolvovanie vzdelávania sa v pilotnom projekte „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“. Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov sa opäť ozývali pozitívne ohlasy na teoretickú prípravu i praktické tréningy.

„Podľa ohlasov učiteľov aj žiakov na pilotný projekt Komunikácia – cesta k úspechu by sa komunikačná výchova mala prelínať celým vyučovacím procesom a mala by mať podobu aj individuálneho predmetu, preto po skončení druhej fázy pilotného projektu ŠPÚ sa budeme usilovať aj o presadenie legislatívneho procesu,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Projekt Komunikáciou k porozumeniu a úspechu, zameraný na výučbu spisovného jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu, komunikačnú kultúru v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete a identifikáciu dezinformácií a hoaxov prostredníctvom modelových situácií, sleduje niekoľko cieľov. Zameriava sa na rozvíjanie osobnostných kvalít mladých ľudí, zvládanie efektívnej komunikácie, orientovanie sa vo svete informácií a médií, zlepšenie prezentačných zručností, ale aj osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov. Posilnenie komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií  by malo v konečnom dôsledku zvýšiť mladým ľuďom šancu uplatniť sa neskôr na trhu práce, keďže budú vedieť nielen správne ale aj efektívne komunikovať, čo prispeje aj k zvýšeniu ich sebavedomia.  

Na pilotnom projekte, do ktorého sa prihlásilo viac ako 30 škôl, participovalo 130 pedagógov z desiatich škôl. Odborná komisia, v ktorej sú zastúpení  renomovaní pedagógovia z Karlovej univerzity v Prahe, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, profesor Mirón Zelina, riaditeľ ŠPÚ, výskumní a vývojoví pracovníci ŠPÚ, vybrala pre prvú fázu realizácie projektu z kapacitných dôvodov len 10 základných a stredných  škôl. Dbali pritom, aby boli rovnomerne zastúpené všetky regióny Slovenska. Základné informácie o projekte dostalo doposiaľ 5500 študentov v 38 slovenských mestách, keďže príprava pred pilotnou verziou trvala dva roky. Spätná väzba zisťovaná formou ankiet a dotazníkov ukázala 98- percentnú úspešnosť.

„V prvej etape pilotného testovania, ktorá prebiehala v tomto školskom roku, sme sa zameriavali najmä na prípravu pedagógov, v školskom roku 2019/2020 sa budeme zameriavať už aj na žiakov,“ doplnil Ľ. Hajduk.