Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


11.02.2020

Celoštátna súťaž Poznaj slovenskú reč oslavuje 40 rokov

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave sa konalo pracovné stretnutie k realizácii celoštátnej súťaže Poznaj slovenskú reč. Rokovanie jubilejného 40. ročníka súťaže otvoril námestník Úseku pre tvorbu a rozvoj obsahu vzdelávania národnostných menšín ŠPÚ Jozef Facuna, ktorý privítal členov celoštátnej odbornej komisie, zástupcov okresných úradov v sídle kraja, organizátorov okresných a krajských kôl, zástupcu organizátora celoštátneho kola súťaže ako aj výskumných a vývojových zamestnancov ŠPÚ vrátane vedúcej oddelenia pre obsah vzdelávania maďarskej menšiny Gyöngyi Ledneczkej. Prítomných prišiel pozdraviť  aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu, Ľudovít Hajduk, ktorý podčiarkol najmä význam jubilujúceho podujatia.

„Dobrú znalosť štátneho jazyka potrebujú všetci absolventi škôl na Slovensku, aby sa mohli úspešne uplatniť na trhu práce po skončení svojho štúdia. Preto veľmi oceňujem prácu a vynaložené úsilie kolegýň zo Štátneho pedagogického ústavu, organizátorov súťaže a všetkých členov celoštátnej odbornej komisie pri príprave a realizácii súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorá si v tomto roku pripomína jubilejné 40. výročie svojej existencie,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ.

Prítomní komplexne hodnotili priebeh postupových kôl uplynulého ročníka súťaže z aspektu personálneho a materiálneho zabezpečenia i obsahového zamerania. Hodnotenie sa týkalo všetkých kategórií a postupových kôl súťaže v rámci Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja.

Predsedníčka celoštátnej odbornej komisie Anita Halászová sa vo svojej prezentácii zamerala na dokumenty súťaže, ale i na problematiku výberu členov odborných komisií a porôt a na špecifiká tvorby súťažných úloh v jednotlivých kategóriách.

V rámci diskusie prítomní upozornili na náročnosť prípravy a realizácie súťaže.

V závere pracovného stretnutia boli zhrnuté podnety a návrhy k realizácii i obsahovému zameraniu jubilejného 40. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč.

Súťaž Poznaj slovenskú reč je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Cieľom súťaže je aj rozvíjanie systematického a hlbšieho záujmu žiakov o slovenský jazyk. Obsahová náplň súťaže vychádza z platných pedagogických dokumentov pre vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra. Gestorom celoštátnej súťaže kategórie A je od roku 2010 Štátny pedagogický ústav v Bratislave.