Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.10.2019

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov etickej výchovy základných a stredných škôl z BSK, TTSK a NSK

Odborný seminár spojený s workshopmi  „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia“ (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti), ktorý organizuje Štátny pedagogický ústav, vznikol Klub učiteľov etickej výchovy, ktorý vznikol z iniciatívy členov predmetovej komisie pre predmet etická výchova, sa bude konať 24.októbra v Nitre.

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí sa učitelia a učiteľky oboznámia s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove v oblasti rozvíjania spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť v najrozličnejších situáciách spoločenského života. Tieto sa výrazným spôsobom podieľajú na formovaní prosociálnej osobnosti žiaka, na jeho hodnotovom rozmere, na kultivácii dobra v ňom, na poznaní svojich práv, ale aj povinností, na utváraní vlastných zrelých a zodpovedných názorov a postojov bez predsudkov, na rozvíjaní komunikačných spôsobilostí, na prosociálnom správaní. Kriticky mysliaci človek pri skúmaní akejkoľvek informácie alebo akéhokoľvek tvrdenia, argumentu či článku nezostáva na povrchu, ale pozerá pod povrch, skúma motívy a odbornosť autorov, logické súvislosti prezentovaných tvrdení, dôveryhodnosť použitých dôkazov a uplatňovanie vedeckej metodológie.

„Je potrebné, aby Štátny pedagogický ústav podporoval a vzdelával učiteľov v tomto smere, pretože takéto vzdelávanie a výchova vedie k tomu, aby už žiak či študent, mladý človek pochopil, že na javy a veci sa dá pozerať z rôznych uhlov pohľadov. Dospelý človek ,vybavený kompetenciou kritického myslenia, dokáže kriticky reflektovať rôzne obsahy, názory, či postoje. Komunikuje jasne a zrozumiteľne, rozhoduje sa so znalosťou vecí, je tvorivý v hľadaní riešení problému,“ zdôraznil dôležitosť takýchto seminárov riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Seminár poskytne príležitosť aj na sprostredkovanie a výmenu skúseností učiteľov a učiteliek etickej výchovy, na odborné konzultácie s členmi predmetovej komisie pre predmet etická výchova.

Súčasťou podujatia budú aj workshopy, resp. praktické ukážky námetov a inšpirácií.

Seminár „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia“ (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti) sa bude konať 24. októbra 2019 v Študentskom domove Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na ulici B. Slančíkovej 1 (miestnosť č. 106).