Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


18.05.2020

Materské školy budú môcť byť otvorené od 1. júna 2020 za presne stanovených podmienok

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožnilo zriaďovateľom otvorenie materských škôl a  materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj  šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom materskej školy, umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

Rezort odporúča, aby prevádzka materskej školy bola zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení. Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky materskej školy v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 15 detí.

V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohách.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

Príloha č.6