Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.09.2017

Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezových tém do školských vzdelávacích programov

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Sú povinnou súčasťou školského vzdelávania.

Štátny pedagogický ústav pripravil Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezových tém do školských vzdelávacích programov ako metodickú podporu k inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Gymnázium - Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezových tém do iŠkVP

Základná škola - Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezových tém do iŠkVP