Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


21.07.2017

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách.

ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Inovačné vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít je bezplatné. Náklady na vzdelávanie hradí pozývajúca organizácia. Predpokladaný termín realizácie vzdelávania: September 2017. Miesto: Martin/Bratislava.

Termín pre zasielanie prihlášok na poštovú adresu Štátneho pedagogického ústavu je: 25. 08. 2017.

Prihlášku a bližšie informácie k vzdelávaniu vám poskytne PhDr. Jozef Facuna, PhD. Kontakt: jozef.facuna@statpedu.sk