Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


29.01.2021

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí a metodických usmernení na portáli Učíme na diaľku, realizuje pravidelne od jesene 2020 aj bezplatné webináre pre manažment škôl, pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne. Keďže záujem o túto formu pomoci neutícha, webináre budú pokračovať aj v druhom polroku tohto školského roka.

Prechod na dištančné vzdelávanie, komunikácia so žiakmi prostredníctvom počítačových obrazoviek, zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online vzdelávanie, či koordinácia zamestnancov na diaľku a ich podpora, predstavujú výzvy, pred ktoré boli postavení učitelia aj riaditelia škôl. Cieľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je, aby spolu so svojimi organizáciami pomáhalo školám, učiteľom aj žiakom a vytváralo pre nich podporný systém. Samotný priebeh výučby je v rukách škôl a učiteľov a našou úlohou je im v tom čo najviac pomôcť a podporiť ich.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) od októbra 2020 do februára 2021, ako jednu z foriem poskytovanej pomoci, zorganizoval 31 bezplatných webinárov, ktorých sa priamo zúčastnilo viac ako 2000 záujemcov. Keďže počet účastníkov je kvôli zabezpečeniu ich interaktivity limitovaný, Štátny pedagogický ústav zverejňuje záznamy uskutočnených webinárov. Sú k dispozícií  na YouTube kanáli projektu Učíme na diaľku, kde si ich doteraz pozrelo viac ako 45 000 záujemcov.  

Medzi ponúkané témy patrilo dištančné vyučovania chémie či cudzích jazykov, inšpirácie na online bádanie v biológii, či slovné hodnotenie a spätná väzba počas dištančného vzdelávania. Pozornosť bola venovaná aj podpore detí s rozmanitými potrebami, napríklad žiakom s poruchou autistického spektra či úlohe školského psychológa a pedagogického asistenta počas tohto obdobia. V roku 2021, po prerušení prezenčného vyučovania aj u žiakov prvého stupňa základných a žiakov špeciálnych škôl, sa Štátny pedagogický ústav cielene v témach zameral na podporu učiteľov pri ich vzdelávaní.

V nadchádzajúcom období medzi plánované témy, ktoré sú v predstihu zverejňované na webovejfacebookovej stránke Učíme na diaľku, patria zdieľanie skúseností a dobrej praxe o priebehu dištančného vzdelávania v materských školách, či zaradenie pohybových aktivít do dištančného vzdelávania. 

Podpora je zacielená aj na riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl. Počas online stretnutí pod názvom “Ranná káva riaditeľov s hosťom” ŠPÚ
v spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF prináša informácie, skúsenosti a know-how od zaujímavých hostí, s cieľom pomôcť širšiemu manažmentu škôl zvládnuť aktuálnu situáciu. Vo februári sú pripravovanými témami napríklad zvládanie konfliktných situácií či inšpirácia z Českej republiky o budovaní vízie školy.

Cieľom Štátneho pedagogického ústavu je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ako aj rodičom zorientovať sa v usmerneniach, ako aj nájsť konkrétne riešenia a metodickú podporu v tejto mimoriadnej situácii. ŠPÚ pevne verí, že sa mu darí reflektovať na potreby tých, ktorým je jeho pomoc určená. Napríklad na webinár o polročnom hodnotení počas pandemického obdobia sa prihlásilo vyše 500 záujemcov a jeho záznam na YouTube kanáli má už 8-tisíc videní.
Prínos webinárov pre ich účastníkov reflektujú spätné väzby: „Ťažko vyberám z tohto hodnotného webináru len jednu myšlienku, pretože rozprávanie a informácie, ktoré nám boli dnes sprostredkované, vnímam ako veľmi obohacujúce, inšpirujúce a podporujúce nebáť sa robiť veci inak,“ uviedla účastníčka ostatnej Kávy riaditeľov na tému Ako viesť školu, kde sú všetci v pohode. Absolventi webinárov by do budúcna radi privítali témy ako motivácia žiakov, konkrétne metódy vo výučbe žiakov, záujem je aj o webináre určené rodičom či vychovávateľom.
Okrem spätnej väzby od účastníkov webinárov ŠPÚ ďalšie podnety na ich obsah a formu zbieral prostredníctvom dotazníkového prieskumu realizovaného v januári. Výsledky sú aktuálne vyhodnocované a ďalšie témy webinárov sa budú formulovať aj na ich základe.

Na webináre sa záujemcovia môžu prihlasovať prostredníctvom portálu Učíme na diaľku v sekcii Pripravované webináre. Informácie o plánovaných webinároch sú uverejňované aj na facebookovej stránke Učíme na diaľku. Záznamy uskutočnených webinárov pre učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl sú k dispozícii pre všetkých záujemcov na portáli Učíme na diaľku, časť Realizované webináre, ako aj na YouTube kanáli projektu Učíme na diaľku

Tlačová správa_Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku