Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


05.10.2019

Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v základných a stredných školách

V Štátnom pedagogickom ústave sa 22. októbra 2019 sa uskutoční jednodňové podujatie pre učiteľov a učiteľky dejepisu, reflektujúce na aktuálne didaktické a metodické výzvy vo výučbe tohto predmetu. ŠPÚ pripravil pre učiteľov a učiteľky dejepisu didaktický seminár s workshopmi, zameraný na aktuálne trendy vo výučbe tohto predmetu. Lektormi jednotlivých blokov jednodňového podujatia budú renomovaní odborníci na didaktiku dejepisu z akademického, školského aj múzejného prostredia. 

Program vyplnia okrem prednášok aj otvorené diskusie a workshopy umožňujúce praktické uchopenie nadobudnutých teoretických poznatkov s dôrazom na efektivitu výchovno-vzdelávacieho procesu, resp. edukačnú prax.

„Dejepis ako vyučovací predmet sa vyvíja a modernizuje. Metodický a didaktický prístup k histórii chápeme ako príležitosť podnetne a prakticky uchopiť  najnovšie poznatky z našej národnej a aj svetovej histórie tvorivými a aktivizujúcimi vyučovacími metódami.  Sme presvedčení, že existuje priestor pre zapracovanie inovatívnych metodických postupov, ktoré obohatia žiakov, pomôžu rozvinúť kľúčové kompetencie, prepoja minulosť s prítomnosťou a dokážu, aký veľký potenciál má poznanie histórie v súvislosti s pochopením toho, čo sa vo svete deje teraz, ako aj toho, čo možno v blízkej budúcnosti očakávať,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.    

Pozývame preto všetkých iniciatívnych pedagógov do Štátneho pedagogického ústavu na Pluhovej 8 v Bratislave, aby sa stali súčasťou seminára, ktorý má potenciál otvoriť nové obzory a progresívne posúvať kvalitu výučby dejepisu.