Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zaradenie detí cudzincov do ročníka

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Zaradenie detí cudzincov do ročníka

Zaradenie prichádzajúceho žiaka do ročníka a konkrétnej triedy býva pre vedenie školy väčšinou veľmi zložité.

- Deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelaniaovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu, deti odídencov najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o poskytnutie dočasného útočiska.
- Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku.

Vzhľadom na humanitárne okolnosti odporúčame, aby riaditeľ školy vo vzťahu k deťom z Ukrajiny konal bezodkladne (t. j. nie až v lehote troch mesiacov).

Podstatné je, či konanie začalo, nie či už bol udelený azyl alebo či už bolo poskytnuté dočasné útočisko.

Začiatok konania o udelenie azylu upravuje zákon o azyle vyhlásením cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území SR.

Začiatok konania o poskytnutie dočasného útočiska upravuje novela zákona o azyle č. 55/2022 Z. z. vyhlásením cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území SR.

Postup pri zaradení dieťaťa:

  1. nechať si predložiť od rodiča dieťaťa doklad preukazujúci, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska alebo konanie o udelenie azylu (stačí, ak polícii rodič oznámi, že chce azyl alebo dočasné útočisko),
  2. zistiť úroveň doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka,
  3. zaradiť do príslušného ročníka a triedy vydaním písomného dokladu o zaradení dieťaťa.

Potvrdenie školy o zaradení žiaka z inej krajiny

Potvrdenie školy o zaradení žiaka z inej krajiny (UK)

Žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 1. – 9. ročníku všeobecnovzdelávacej školy na Ukrajine, je možné zaradiť do príslušného ročníka základnej školy (prípadne osemročného gymnázia) v Slovenskej republike. Zaradenie vykonáva riaditeľ školy podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ môže predpísať rozdielové skúšky.

Ak si žiak zaradený do 9. ročníka základnej školy podal prihlášku na strednú školu (v prvom kole alebo druhom kole), postupuje sa štandardne podľa usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023, ktoré je zverejnené na webovom sídle https://www.minedu.sk/usmernenie-kprijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

Ak si žiak zaradený do 9. ročníka základnej školy nepodal prihlášku na vzdelávanie v strednej škole z rôznych objektívnych dôvodov alebo nebol na štúdium prijatý, bude sa postupovať podľa § 71 ods. 3 školského zákona „Žiakom, ktorí neboli ani po termíne prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 6 prijatí na štúdium v žiadnej strednej škole, a žiakom, ktorí si po úspešnom skončení deviateho ročníka základnej školy alebo základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nepodali prihlášku na štúdium do strednej školy a nemajú splnenú povinnú školskú dochádzku, príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole.“ 

Pri prechode žiaka zo statusom azylanta alebo odídenca zaradeného do 9. ročníka ZŠ na strednú školu sa postupuje podľa Usmernenia k vzdelávaniu žiakov z Ukrajiny v prvom ročníku v stredných školách pre školský rok 2022/2023 https://ukrajina.minedu.sk/data/att/22902.pdf .

Žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 10. a 11. ročníku všeobecnovzdelávacej školy na Ukrajine, je možné zaradiť do príslušného ročníka gymnázia v Slovenskej republike. Zaradenie vykonáva riaditeľ školy podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ môže predpísať rozdielové skúšky.

Žiakov, ktorí sa vzdelávajú na stredných odborných školách na Ukrajine je možné zaradiť do príslušného ročníka strednej odbornej školy v Slovenskej republike. Ohľad je nutné brať na celkové zameranie učebného alebo študijného odboru a či išlo o vstup z 9. alebo 11. ročníka všeobecnovzdelávacej školy. Zaradenie vykonáva riaditeľ školy podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ môže predpísať rozdielové skúšky.

Bližšie informácie o vzdelávacom systéme Ukrajiny a zaraďovaní do ročníkov sú dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/22496.pdf

Zaradenie detí cudzincov do ročníka

Zaraďovanie zdravotne znevýhodnených detí z Ukrajiny do procesu výučby

Škola, do ktorej má zákonný zástupca záujem zaradiť zdravotne znevýhodnené dieťa a zákonný zástupca dieťaťa osloví príslušné zariadenie poradenstva a prevencie CPPPaP alebo ŠCPaP bude postupovať podľa odporúčaní tohto zariadenia.