Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

 • Pracujete v škole, alebo spolupracujete so školami, ktoré majú v žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia?
 • Záleží Vám na tom, aby všetky deti dostali rovnakú šancu na férový prístup a plnohodnotné vzdelávanie v prostredí, kde sú rešpektované?
 • Zaujíma Vás téma celoškolského prístupu a vytvárania demokratického školského prostredia?
 • Máte skúsenosti s lektorskou činnosťou a vedením workshopov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva?
 • Viete po anglicky?

Ak ste na všetky otázky odpovedali ÁNO, naša ponuka je určená práve Vám. 

Všeobecné informácie a ciele školenia 

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, partnerská organizácia Rady Európy, pripravuje v tomto školskom roku prezenčné POKROČILÉ ŠKOLENIE PRE ŠKOLITEĽOV V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV A DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA, ktoré pozostáva z dvoch stretnutí:
>> 22. – 24. november 2021,
>> marec 2022.

Cieľom školení je vytvoriť na Slovensku skupinu školiteľov zameraných na podporu škôl pri budovaní inkluzívneho a demokratického školského prostredia, v ktorom sa budú všetci žiaci a členovia školskej komunity cítiť vítaní a rešpektovaní. Školenia sú určené pre odborníkov v oblasti vzdelávania, ktorí sa zaoberajú predmetnou problematikou na pokročilej úrovni a sú schopní absolvovať vzdelávaciu aktivitu v anglickom jazyku. 

Vzdelávacie podujatie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zapojení účastníci po absolvovaní všetkých častí školenia a splnení všetkých podmienok dostanú certifikát vydaný Európskym Wergeland Centrom a Štátnym pedagogickým ústavom.

Profil účastníka

Účastníci by mali:

 • mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa;
 • preukázať silnú motiváciu a odhodlanie zostať angažovaní počas celého projektu;
 • mať možnosť pôsobiť ako multiplikátori, napr. uskutočňovať školenia pre učiteľov, viesť školské aktivity zamerané na problematiku inkluzívnych postupov a politík v škole;
 • byť schopní aplikovať nadobudnuté kompetencie vo svojej praxi;
 • byť motivovaní zlepšovať svoju prácu a schopní identifikovať, ako ešte vylepšiť školenia pre učiteľov;
 • mať školiteľské skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, príp. v oblasti rozvoja kompetencií pre demokratickú kultúru, inkluzívneho vzdelávania so zameraním na začlenenie žiakov z rómskych komunít do hlavného prúdu vzdelávania (skúsenosti s interaktívnymi vzdelávacími formami v tejto oblasti sú výhodou);
 • stotožňovať sa s hodnotami a prístupom Rady Európy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam, demokratickému občianstvu a rozvoja kompetencií pre demokratickú kultúru;
 • byť schopní komunikovať v anglickom jazyku (minimálna komunikačná úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky);
 • mať záujem stať sa aktívnymi členmi skupiny školiteľov a aktívne implementovať projektové aktivity.

Metodológia školení

Školenie budú viesť lektorky Európskeho Wergeland Centra. Účastníkom budú predstavené interaktívne metódy na rozvoj interkultúrnych kompetencií, prevencie voči diskriminácii, zlepšenia školskej klímy, podporu začlenenia žiakov z rómskych komunít do hlavného prúdu vzdelávania. Po absolvovaní novembrového prezenčného školenia v Bratislave budú nasledovať aktivity zamerané na implementáciu praktických úloh, ktoré budú účastníci realizovať v rámci svojho odborného kontextu vo svojom pracovnom prostredí – škole, komunite, mimovládnej organizácii a pod. Počas implementačnej fázy, ktorá potrvá do marca 2022 Vás budú školiteľky sprevádzať dištančnou formou na základe potreby. Po ukončení aktivít implemenačnej fázy sa v marci účastníci stretnú na dvojdňovom školení.

Praktické informácie a kontakt

Účasť na školeniach je bezplatná.
Ubytovanie, stravné a náklady na cestu budú účastníkom uhradené zo strany organizátora (ŠPÚ) podľa z.č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
Pracovným jazykom je anglický jazyk bez zabezpečenia tlmočenia. Účastníkom sa odporúča minimálna komunikačná úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

V prípade záujmu vyplňte, podpíšte a pošlite do 31. 10. 2021 (vrátane) na e-mailovú adresu zuzana.licha@statpedu.sk naskenovaný:
prihlasovací formulár

Počet miest je limitovaný. Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 10. 11. 2021 (vrátane). Vybraným uchádzačom poskytneme následne program školenia a podrobnejšie praktické informácie.

Leták BUDOVANIE INKLUZÍVNEHO ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA PRE VŠETKÝCH

V prípade doplňujúcich otázok a informácií kontaktujte elektronicky:
Mgr. Zuzana Lichá, koordinátorka školenia školiteľov a slovenskej akadémie: zuzana.licha@statpedu.sk
PhDr. Jozef Facuna, PhD., manažér projektu: jozef.facuna@statpedu.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.