Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Mnoho podnetných a zaujímavých informácií o jazykoch, kultúre iných národov ale aj o učení sa a vyučovaní jazykov sa dozvedeli účastníci a účastníčky vzdelávacieho podujatia Európsky deň jazykov on-line 2021

Cieľom podujatia Európsky deň jazykov on-line je upriamiť pozornosť žiakov a žiačok a učiteľov a učiteliek na dôležitosť učenia sa a vyučovania jazykov, ktoré sú prostriedkom komunikácie a zohrávajú významnú úlohu pri rozvíjaní viacjazyčnosti a akceptácii kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v spoločnosti.

„Každé vzdelávanie začína jazykom. Jazykové vzdelávanie a učenie sa jazykov je najdôležitejšou prioritou našej jazykovej politiky. Ovládanie viacerých jazykov vo všeobecnosti prináša Európskej únii konkrétne výhody – pomáha našim občanov cítiť vzájomnú previazanosť, a tým vytvárať európsku identitu,“ povedala vo svojom príhovore pri otvorení podujatia Kristina Cunningham z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru.

Ako ďalej doplnila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová: „Slovensko nie je etnicky ani jazykovo homogénnou krajinou a oboznamovanie sa s rozmanitými jazykmi, ktorými národnostné menšiny alebo ľudia žijúci na Slovensku rozprávajú, pomáha aj nám na Slovensku budovať si vzájomné porozumenie. Práve učenie sa jazykov podporuje nielen osobné kompetencie ale podporuje aj prijímanie a nazeranie na svet z odlišných perspektív, chápanie zvykov, kultúry a tradícií ľudí, ktorých jazyk sa učíme.“

Prednášky aj interaktívne workshopy

Dvojdňový program Európskeho dňa jazykov on-line 2021 prebiehal v dvoch sekciách. V prvej sekcii to boli prezentácie vysielané naživo na stránke podujatia a YouTube (9 prezentácií pre žiakov, 6 pre učiteľov), v druhej sekcii zase interaktívne workshopy (8 workshopov pre žiakov a 9 pre učiteľov). Program žiakom aj učiteľom ponúkol zaujímavé a podnetné informácie o jazykoch, ktoré vstupujú do života našej krajiny a jej ľudí, a to v pozícii materinského jazyka, cudzieho jazyka, ale aj jazykov národnostných menšín či slovenského posunkového jazyka.

Interaktívne workshopy pre obe cieľové skupiny boli orientované najmä na šesť cudzích jazykov, ktoré sa učia na základných a stredných školách na Slovensku. „Tento rok sme program pre učiteľov rozšírili o dva samostatné workshopy, ktoré sa venovali výučbe slovenského jazyka a slovenskej literatúry na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským a jeden ďalší výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka,“ priblížila program podujatia Miroslava Hapalová.

Do programu podujatia prispeli: British Council Bratislava, Goethe-Institut Slowakei, Institut Français Slovaquie, Institute Cervantes de Bratislava, Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Studia Academica Slovaca, Štátna vedecká knižnica v Prešove - dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry,  Okrúhly stôl Rusínov na Slovensku, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, Projekt rozumieme.si (cseregyerek) – Občianske združenie S(z)lomarát, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky, Veľvyslanectvo Gruzínska na Slovensku, Združenie SLO-SLO, Centrum pre slovinčinu ako cudzí a druhý jazyk Filozofickej fakulty v Ľubľane, a vybraní učitelia a učiteľky zo základných a stredných škôl.

Oslava Európskeho dňa jazykov bola úspešná aj vďaka tomu, že podujatia sa zúčastnili stovky žiakov a žiačok so svojimi učiteľmi a učiteľkami zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Keďže na väčšinu žiackych workshopov učitelia mohli prihlásiť skupinu žiakov, celkovo sme zaznamenali 68 registrácii skupín žiakov pre jednotlivé workshopy a 175 registrácii na workshopy pre učiteľov.

Vzdelávacie podujatie Európsky deň jazykov on-line 2021 prispelo k šíreniu myšlienky rozvíjania viacjazyčnosti a podporovania jazykovej rozmanitosti v členských štátoch Rady Európy.