Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v roku 2021

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v roku 2021

Prostredníctvom projektov štvorročných programových období sa ECML venuje najmä:

  • príkladom dobrej praxe z oblasti vyučovania a učenia sa jazykov,
  • podpore dialógu a výmene skúseností v jazykovom vzdelávaní,
  • školeniam multiplikátorov,
  • podpore profesionálnych sietí a výskumných projektov. 

V rámci súčasného programového obdobia ECML na roky 2020 – 2023 s názvom Inšpirujúce inovácie v jazykovom vzdelávaní: meniace sa kontexty, rozvíjajúce sa kompetencie budú v priebehu roka 2021 usporiadané nasledovné medzinárodné workshopy s možnou účasťou zástupcu za SR:

Názov: Mediácia vo vyučovaní, učení sa a hodnotení
Termín: 18. – 19. máj 2021
Profil účastníka: tvorca jazykovej politiky, pedagóg, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca vzdelávacích materiálov, výskumný zamestnanec
Vyjadrenie záujmu o účasť: do 30. marca 2021 (vrátane)

Názov: Digitálne občianstvo prostredníctvom jazykového vzdelávania
Termín: 22. – 23. jún 2021
Profil účastníka: učiteľ, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca jazykovej politiky
Vyjadrenie záujmu o účasť: do 30. apríla 2021 (vrátane)

Názov: Súbor nástrojov implementácie doplneného vydania Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky
Termín: 16. – 17. september 2021
Profil účastníka: školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca kurikula, tvorca testov, tvorca jazykovej politiky
Vyjadrenie záujmu o účasť: momentálne priebežne

Názov: Rozvoj kompetencií učiteľov v pluralitných prístupoch
Termín: 28. – 29. september 2021
Profil účastníka: učiteľ, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca politiky, tvorca kurikula pre vzdelávanie učiteľov 
Vyjadrenie záujmu o účasť: momentálne priebežne

Názov: Zdroje na hodnotenie jazykových kompetencií ovládania materinského jazyka žiakov migrantov
Termín: november 2021 (dátum bude spresnený neskôr)
Profil účastníka: učiteľ, zástupca inštitúcie v oblasti hodnotenia jazykových kompetencií, tvorca jazykovej politiky 
Vyjadrenie záujmu o účasť: momentálne priebežne

Medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy sa pravidelne zúčastňuje jeden zástupca za členskú krajinu ECML. Záujemcovia o účasť na workshope, ktorí zodpovedajú stanovenému profilu účastníka a majú odborné zázemie v danej téme konkrétneho projektu, môžu kontaktovať národnú nominačnú autoritu za SR so žiadosťou o bližšie informácie o možnej účasti. Pracovným jazykom väčšiny workshopov je anglický jazyk. V prípade prezenčnej formy workshopu sú cestovné náhrady (cestovné, ubytovanie, stravné) hradené pozývajúcou organizáciou, t.j. Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy.   

Platforma Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy: 
www.ecml.at

Národná nominačná autorita za SR: 
PhDr. Denisa Ďuranová 
denisa.duranova@statpedu.sk

Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences
Inspirer l'innovation dans l'éducation aux langues : contextes changeants, compétences en évolution
Innovationsimpulse in der Sprachenbildung: Kontexte und Kompetenzen im Wandel