Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Postupný návrat detí do škôl je správnym a potrebným krokom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Postupný návrat detí do škôl je správnym a potrebným krokom

Žiaci stredných škôl sa vzdelávajú dištančne od už od 12. októbra minulého roka, žiaci druhého stupňa sa k nim pridali koncom októbra 2020. Od januára 2021 bolo prezenčné vyučovanie v školách prerušené aj pre žiakov prvého stupňa základných škôl a všetkých ročníkov základných a stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Napriek tomu, že počas jesene bola možná prezenčná výučba v malých skupinách pre tých žiakov, ktorí sa nevedia zapojiť do dištančného vzdelávania, vzhľadom na dlhé obdobie dištančného vzdelávania existujú opodstatnené obavy o dopadoch na ďalšie vzdelávanie žiakov, obzvlášť tých zraniteľných. 

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) preto považuje postupný návrat žiakov do školských lavíc za dobré rozhodnutie. Za mimoriadne dôležitý ho považuje na prvom stupni základných škôl, kde je proces osvojovania si učiva viazaný na prítomnosť učiteľa alebo učiteľky. Správne osvojovanie si základov písania, čítania a základných matematických operácií sú procesy, pri ktorých je učiteľ alebo učiteľka nezastupiteľný.

Dištančný spôsob výučby prehlbuje rozdiely aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preto bolo z hľadiska ŠPÚ prioritou prezenčné vzdelávanie aj týchto detí. Realizácia výučby pre žiakov s rôznym druhom znevýhodnenia, ako napríklad žiakov so sluchovým alebo zrakovým znevýhodnením, môže byť počas dištančného vzdelávania veľmi obmedzená, prípadne až nemožná, čím sa ich znevýhodnenie ešte prehlbuje. Umožnenie prezenčného vzdelávania týchto skupín detí je preto dôležité z hľadiska ich ďalšej vzdelávacej dráhy, ako aj ich budúceho uplatnenia sa v živote. Rovnako ako v prípade žiakov, ktorí sa nevedia zapojiť do dištančného vzdelávania. Na základe zmien, ktoré prijala vláda v tzv. COVID-automate, bude možné obnoviť ich prezenčné vzdelávanie v malých skupinách, a to na základných aj stredných školách. Spoločne so žiakmi končiacich ročníkov stredných škôl tak môžu postupne nastúpiť do škôl už od 8.2.2021, kedy COVID-automat vstupuje do platnosti. 

Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) upozorňuje na to, že dlhé obdobie zatvorených škôl malo negatívne dopady na duševné zdravie a psychickú pohodu detí a mladých. Krízová telefónna linka VÚDPaP počas 14 dní v roku 2021 fungovania zaznamenala viac ako 60 telefonátov o pomoc. Sociálna izolácia prispieva k úzkostnému spracovaniu súčasnej situácie, čo môže viesť k emocionálnym poruchám. Dôkazom je početný nárast volaní o pomoc na všetkých linkách podpory.
Alarmujúci je tiež nárast psychických ťažkostí u mladších detí. Mnohé deti uviazli v dôsledku obmedzení v nefungujúcich rodinách. Nezriedka sú svedkami konfliktných situácií a situácii domáceho násilia, ktoré je pre nich traumatizujúce.
Deťom chýbajú sociálne vzťahy. Následky dištančnej formy vzdelávania budeme ešte dlho pociťovať a nevieme, kedy  sa s nimi vyrovnáme. Online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede.
Žiaci počas dištančného vzdelávania strácajú pracovné návyky, prerušil sa im režim dňa. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracujú s informáciami od rodičov, že mnoho detí sa vzdeláva v posteli a v pyžame. V online priestore trávia niektoré deti aj 16 hodín denne.

ŠPÚ aj VÚDPaP citlivo vnímajú obavy verejnosti, ktoré návrat detí do škôl vyvoláva. Spoliehajú sa na stanovisko pandemickej komisie, ktorá postupný návrat žiakov do škôl odporúčala. Je podmienený sprísnením opatrení v iných oblastiach a pravidelným testovaním zákonných zástupcov detí a žiakov od druhého stupňa základných škôl.
Školy sa pri obnovovaní prezenčného vzdelávania stále riadia tzv. školským semaforom, ktorý stanovuje konkrétne a veľmi prísne opatrenia v prípade, že sa na škole potvrdí pozitívny prípad ochorenia COVID-19. Zároveň, pri postupnom otváraní škôl je potrebné rešpektovať usmernenia miestne príslušných Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré v prípade potreby môžu pravidlá, nastavené v COVID automate, sprísniť.

Obe inštitúcie sa zároveň pripájajú k snahe ministra školstva o zaradenie učiteľov a učiteliek medzi prioritné skupiny v rámci stanovených fáz Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19, ako aj umožnenia ich zápisu do tzv. zoznamov náhradníkov. Pre zabezpečenie kvalitného a plnohodnotného vzdelávania pre deti sú učitelia kľúčoví. Vzhľadom na to, že sú s deťmi v priamom a veľmi úzkom kontakte, by ich skoré zaočkovanie malo byť prioritou.

Tlačová správa_Postupný návrat detí do škôl je správnym a potrebným krokom