Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


24.09.2020

Projekt Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

ŠPÚ pokračuje v realizácii úspešného preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“

ŠPÚ je hlavným prijímateľom preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, známejší pod názvom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“.  Hlavným cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít a podpora interkultúrneho vzdelávania.

Aktivity projektu sa upriamujú na:

  1. tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov,
  2. prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávania pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ v oblastiach rómskeho jazyka, kultúry a histórie Rómov, inovatívnych vzdelávacích metód, výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu,
  3. prípravu a realizáciuinovatívneho vzdelávanie pre školský manažment,
  4. realizáciu konferencií a workshopov,
  5. tvorbu metodologického (vzdelávacieho) portálu poskytujúceho výstupy tohto projektu, ako aj ďalších výstupov projektov, ktoré realizoval ŠPÚ v predchádzajúcom období,
  6.  tlač publikácií.

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov z rómskych komunít je témou, ktorá si vyžaduje kontinuálnu podporu v oblastiach ďalšieho inovatívneho vzdelávania pedagógov a tvorby učebných materiálov pre žiakov a učiteľov so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov, interkultúrne vzdelávanie.

Aktivity projektu majú vytvoriť priestor pre pedagogických a odborných zamestnancov  k ďalšiemu vzdelávaniu. Vzdelávanie bude orientované k využívaniu vhodných učebných materiálov, inovatívnych vzdelávacích metód a foriem vyučovania, aby čo najviac podporilo záujem detí o učenie sa a spoznávanie kultúry a histórie Rómov. Projekt prostredníctvom výstupov  podporí u žiakov rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, ako aj tvorivé a kritické myslenie, ktoré pomôže odbúravať predsudky a rôzne prejavy diskriminácie.

Projekt je plánovaný na 36 mesiacov.  Predpokladaný termín ukončenia projektu je máj 2023.
Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu SR.

Bližšie informácie o realizácii aktivít projektu budú priebežne poskytované v rámci nového metodologického (vzdelávacieho) portálu, ktorý bude súčasťou webovej stránky ŠPÚ.