Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Druhý okrúhly stôl k inovácii kurikulárnych dokumentov v ŠPÚ

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Druhý okrúhly stôl k inovácii kurikulárnych dokumentov v ŠPÚ

V Štátnom pedagogickom ústave sa za Okrúhlym stolom k systematickému modelu inovácií kurikúl tento raz stretli výskumní a vývojoví pracovníci ŠPÚ a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s predstaviteľmi škôl, záujmových organizácií a asociácií so zameraním na problematiku školstva a zástupcami ústredných predmetových komisií ŠPÚ.

Témou prezentácií a na ne nadväzujúcej diskusie bol návrh Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, ktorý je prvou revíziou súčasného stavu od roku 2008.  Zmeny by sa mali dotknúť všetkých súčastí povinnej pedagogickej dokumentácie tak, aby moderné kurikulum reagovalo na nové spoločenské potreby a globálne zmeny vrátane odstránenia sociálnej nerovnosti žiakov vo vzdelávaní, najnovších vedeckých postupov, posilnenia komunikačných a sociálnych zručností žiakov a zlepšenia väzby medzi učiteľom a žiakom.

Návrh modelu tvorby kurikúl schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová v roku 2018. Následne na to začal Štátny pedagogický ústav realizovať aktivity v súlade so  schváleným procesom, ktorého ukončenie je naplánované v roku 2025.

Okrúhly stôl otvoril riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý je presvedčený, že pri obnove kurikulárnych dokumentov musia jej aktéri sledovať ich zrozumiteľnosť pre všetkých zainteresovaných vrátane rodičov žiakov.

„Štátny pedagogický ústav sa bude riadiť analýzami, výskumom a prieskumom v teréne, pričom bude brať na zreteľ názory členov ústredných predmetových komisií, učiteľov, zástupcov akademickej obce, záujmových združení a asociácií, ktoré sa venujú školskej problematike“, ubezpečil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

V prezentácii Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie predstavila zásadné tézy návrhu projektu jeho hlavná koordinátorka pre odborné aktivity Anna Butašová. Ako uviedla vo svojej prezentácii, realizácia nového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov môže byť podľa nej úspešná len vtedy, ak bude splnených viacero podmienok: politická vôľa, mobilizácia výskumného potenciálu, finančné zabezpečenie, personálne zabezpečenie a kvalita učiteľov a napokon podpora zmien a konsezuálna klíma nielen v školstve, ale v celej spoločnosti.

V ďalšej časti Okrúhleho stola výskumná a vývojová zamestnankyňa Iris Domancová predstavila  Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie z aspektu výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním.

Viac ako dvojhodinové pracovné stretnutie uzatvorila diskusia, do ktorej sa zapojili učitelia, akademici a zástupcovia záujmových združení a asociácií z celého Slovenska.

Hlavným cieľom Systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie je upraviť kurikulárne  dokumenty s komplexným vymedzením koncepcie, cieľov, obsahu a rozsahu vzdelávania v intenciách aktuálnych spoločenských potrieb. Špecifické ciele sú vytýčené štyri. Konkrétne je to úprava všeobecnej časti štátnych vzdelávacích programov s komplexným vymedzením koncepcie vzdelávania v intenciách aktuálnych spoločenských potrieb a na základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v SR, úprava rámcových učebných plánov s komplexným vymedzením rozsahu  jednotlivých vzdelávacích oblastí a predmetov na základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v SR a úprava vzdelávacích štandardov s komplexným vymedzením obsahu a požiadaviek na výkony žiakov v jednotlivých predmetoch na základe aktuálneho stavu všeobecného vzdelávania v SR a požiadaviek OECD v Agende 2030.“