Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Predmetová komisia ŠPÚ pre občiansku náuku odobrila zapracovanie tém o EÚ do metodických odporúčaní pre stredné školy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Predmetová komisia ŠPÚ pre občiansku náuku odobrila zapracovanie tém o EÚ do metodických odporúčaní pre stredné školy

V oblasti medzirezortnej spolupráce so zástupcami MZV a EZ sa dohodli na spoločnom vypracovaní metodických odporúčaní pre učiteľov a učiteľky občianskej náuky, kde bude hlbšie rozpracovaná výučba tematík spojených s EÚ. Odporúčania budú obsahovať odkazy na konkrétne využiteľné metodické a didaktické materiály. Prioritne budú prepojené so vzdelávacími štandardmi občianskej náuky na stredných školách, ale do budúcna nie je vylúčené ich postupné rozšírenie aj na základné školy. Rovnako sa počíta s prepojením témy na viacero vyučovacích predmetov. Okrem toto bude zmienka o potrebe efektívneho zapracovania tém spojených s EÚ zapracovaná aj do Pedagogicko-organizačných pokynov (POP) na školský rok 2020/2021.

Vyvrcholením spolupráce v prvom polroku 2020 bude spoločná organizácia seminára určeného pre väčší počet pedagógov, ktorého súčasťou budú lektorské prednášky, ale tiež námety, ako postupovať pri zapracovaní tematiky v edukačnej praxi.

Diskusia o spolupráci s ÚPN smerovala k možnostiam využívania vhodných materiálov, ktoré sú čoraz viac dostupné aj na internetovom sídle ÚPN. Ako nosná problematika v prepojení na občiansku náuku, a v podstatnej miere aj na dejepis, bola prezentovaná snaha poskytnúť pedagógom aj žiakom informácie o pamätných dňoch v SR, ktoré sú spojené s pripomínaním si dôsledkov totalitných režimov. ŠPÚ plánuje pokračovať v spolupráci s ÚPN aj pri kreovaní podporných metodických a didaktických podkladov.   

„Ak sa máme poučiť z našej národnej histórie, tak potrebujeme využívať všetky dostupné objektívne materiály a pomôcky, ktoré pomôžu v školách bojovať proti dezinformáciám a extrémizmu. Cestou k úspechu je tematické zameranie sa napríklad aj formou projektu na konkrétne udalosti vždy vtedy, keď si ich podľa kalendára pripomíname,“ zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Súčasťou pracovného stretnutia bola aj diskusia o portfóliu metodicky spracovaných filozofických tém, ktoré je možné po dopracovaní alebo vhodnom doplnení publikovať v podobe voľne dostupnej elektronickej publikácie na metodickom portáli ŠPÚ. Ide o praktickú pomôcku pre pedagógov, ktorým na stredných školách stále chýba schválená učebnica filozofie, ktorá by zodpovedala súčasnému zneniu vzdelávacích štandardov a zameraniu tematických celkov.

„Pokiaľ sa má filozofia vyučovať cez nosné problémy, ich analyzovanie a hľadanie východísk s hodnotovým vyústením ako výchova a vzdelávanie cez rozvíjanie kritického myslenia, tak je nevyhnutné zabezpečiť aj zo strany ŠPÚ učiteľom odbornú pomoc,“ podčiarkol riaditeľ ŠPÚ.  

Prítomní diskutovali aj o projekte kurikulárneho výskumu, ktorý rozpracovali výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ.

„Je nevyhnutné, aby do prípadných úprav kurikula bolo zapojených čo najviac kvalifikovaných a kreatívnych pedagógov z praxe. Iba tak možno predpokladať, že sa návrhy, štúdie, analýzy a pripravovaný dotazník ku kvantitatívnemu výskumu, stretnú v pedagogickej obci s pozitívnou odozvou,“ uzavrel Ľ. Hajduk.