Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.02.2020

Na zasadnutie predmetovej komisie ŠPÚ pre etickú výchovu prišla zvieracia ombudsmanka Z. Stanová

Na zasadnutí  predmetovej komisie pre etickú výchovu bola aj zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová, ktorá informovala členov komisie o zámere hlbšie rozvíjať toleranciu a odbúravať tak agresiu u detí vo vzťahu k zvieratám na hodinách etickej výchovy. Zdôraznila, že jej snahou je upozorniť na necitlivý prístup detí k zvieratám, na ich hodnoty a postoje. Deklarovala úsilie o výraznejšie implementovanie problematiky vzťahu k živým bytostiam, a teda aj zvieratám, do pedagogických dokumentov, v čom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk nevidí problém.

„V Štátnom pedagogickom ústave apelujeme na toleranciu a ohľaduplnosť ku všetkým živým bytostiam vo všeobecnosti. Nevidím žiadnu prekážku, prečo by sme ešte v tomto roku nemohli začať spolupracovať aj so zvieracou ombudsmankou na návrhu výraznejšieho implementovania problematiky vzťahu k zvieratám ako živým bytostiam aj do pedagogických dokumentov, napríklad do Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2020/2021,“ reagoval na návrh ombudsmanky Z. Stanovej riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Na pracovnom rokovaní členovia  Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre etickú výchovu (ÚPK ETV) prerokovali návrh činnosti Klubu učiteľov etickej výchovy pri ŠPÚ na rok 2020. Pripravil a dohodli sa, v súlade s Plánom hlavných úloh na rok 2020, na obsahovej a personálnej stránke dvoch odborných seminárov s workshopmi . Prvý z nich, na tému „Skvalitnenie praktickej prípravy učiteľov etickej výchovy, je určený pre učiteľky a učiteľov etickej výchovy z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Druhý seminár, na ktorý budú pozvaní učitelia z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja sa bude venovať téme „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti).“

Členovia ÚPK ETV boli informovaní aj o priebehu plnenia úloh v Projekte systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie.

Informácie sa týkali prvého okrúhleho stola k systémovému modelu inovácií kurikúl, ale hovorilo sa aj o príprave druhého okrúhleho stola, o úlohách vyplývajúcich z postupných krokov nastavených v projekte, o možnosti podieľať sa svojimi názormi a postrehmi na tvorbe analýzy vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty, ktorej súčasťou je predmet etická výchova. Tajomníčka predmetovej komisie Dáša Vargová požiadala  všetkých členov, aby sa zapojili svojimi názormi a postrehmi do procesu skvalitnenia kurikulárnych dokumentov.