Nadrezortná pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie pedagógov ZŠ a SŠ v oblasti záležitostí EÚ sa zameria v prvej fáze najmä na vzdelávacie štandardy predmetu Občianska náuka

Z navrhnutých tém členovia nadrezortnej pracovnej komisie za ŠPÚ, v spolupráci s členmi Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre predmet občianska náuka, vyberú nosné témy pre tvorbu nových metodických materiálov. Táto prvá fáza časového harmonogramu by sa dala zrealizovať ešte počas tohto roka. Druhá fáza prípravy nových vzdelávacích štandardov bude závisieť od toho, pre ktorú z dvoch alternatív sa členovia pracovnej komisie pre vzdelávanie v oblasti európskych záležitostí rozhodnú.  

„Alternatíva č.1 je spracovanie tém do podoby metodických listov. Alternatíva č.2, ktorá  je jednoduchšia z pohľadu spracovania, spočíva v komplexnom spracovaní metodických odporúčaní k téme EÚ. Učitelia by si ich našli v printových publikáciách a elektronických materiáloch na Metodickom portáli ŠPÚ a webových portáloch ďalších inštitúcií. Táto druhá alternatíva ponúka možnosť prierezového spracovania pre viaceré predmety, teda má širší záber ako je len občianska náuka,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.  

Pilotný seminár pre učiteľov a učiteľky, na ktorom by sa overil aj záujem o danú problematiku medzi pedagógmi, by sa mal konať v máji budúceho roka po dokončení metodických pomôcok a ich zverejnení na Metodickom portáli Štátneho pedagogického ústavu.