Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ŠPÚ zorganizoval na FF UKF v Nitre seminár pre učiteľov etickej výchovy na podporu rozvíjania tvorivého a kritického myslenia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


ŠPÚ zorganizoval na FF UKF v Nitre seminár pre učiteľov etickej výchovy na podporu rozvíjania tvorivého a kritického myslenia

Dialóg a diskusia boli prezentované ako kľúčové metódy, ktoré sa výrazne podieľajú na formovaní prosociálneho rozmeru osobnosti žiaka, jeho hodnotovom rozmere, kultivácii dobra v ňom, poznaní jeho práv, ale aj povinností, na utváraní vlastných zrelých a zodpovedných názorov a postojov bez predsudkov, rozvíjaní komunikačných spôsobilostí a prosociálnom správaní. Formy a metódy, ktoré podporujú rozvoj kriticky a tvorivo mysliaceho jedinca, si účastníci podujatia overili a súčasne sa nimi inšpirovali v popoludňajších workshopoch.

V diskusii rezonovali problémy, ktoré učiteľov etickej výchovy najviac trápia. Je to najmä nízka didaktická pregraduálna príprava budúcich učiteľov ETV, nedostatok didakticko-metodických vzdelávacích ponúk pre učiteľov ETV, absencia učebníc z etickej výchovy pre druhý stupeň ZŠ a SŠ, podceňovanie hodnotovej výchovy žiakov, postavenie predmetu etickej výchovy v rozvrhu -nulté a posledné vyučovacie hodiny. Odznela aj zaujímavá komparácia statusu etiky a hodnotovej výchovy v kurikulách na Slovensku a v susedných európskych krajinách. V závere sa prítomní priklonili k názoru, aby všetci žiaci povinne absolvovali etickú výchovu.

„Seminár poskytol jedinečnú príležitosť na sprostredkovanie a výmenu skúseností učiteľov etickej výchovy z praxe školy, ako aj na odborné konzultácie s členmi predmetovej komisie ŠPÚ pre predmet etická výchova s lektormi podujatia. Takéto podujatia, ktoré v ostatných rokoch realizujeme pravidelne, veľmi významne prispievajú k podpore rozvíjania tvorivého a kritického myslenia učiteľov a prostredníctvom nich potom aj žiakov“, vyzdvihol odborné podujatie riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.    

Podujatie odborne pripravili a realizovali členovia Klubu etickej výchovy pri Predmetovej komisii etickej výchovy ŠPÚ (doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, FiF UKF v Nitre, Mgr. I. Podmanický, PhD., Katedra pedagogických štúdií, PdF Trnavská univerzita v Trnave, doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD., Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UMB v Banskej Bystrici, PaedDr. Zlata Dudová, Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove a PhDr. Dáša Vargová, CSc., Štátny pedagogický ústav, Bratislava).