Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výzva na prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie - Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Výzva na prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie - Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Poskytovateľ: Štátny pedagogický ústav
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné

Pokyny k prihlasovaniu na kontinuálne vzdelávanie:

 • Záujemca vyplní práve jeden online prihlasovací formulár podľa miesta (regiónu) vzdelávania do 30.novembra 2019
 • Po vyplnení online formulára nám pošlite potvrdenú prihlášku a Vami podpísaný písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (nižšie na stiahnutie) poštou do 2.decembra 2019na adresu:

Štátny pedagogický ústav
Oddelenie pre predškolskú a elementárnu pedagogiku
Pluhová 8
830 00 Bratislava

Dokumenty na stiahnutie:
Prihláška
Písomný súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

Informácie k vzdelávaniu:

Kontinuálne vzdelávanie sa poskytuje podľa  § 88 ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z. (nového zákona) o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Rozhodnutia o akreditácii programov doplňujúceho pedagogického štúdia a programov kontinuálneho vzdelávania okrem prípravného atestačného vzdelávania vydané do 31.augusta 2019 strácajú platnosť uplynutím doby, na ktorú boli vydané, najneskôr 31. decembra 2020.

 • Priebeh vzdelávania: Teoretická časť (modul 1) bude prebiehať v prednáškovej miestnosti Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave počas dvoch dní pre skupinu v počte 48 frekventantov. Praktická časť (moduly 2-10) sa bude realizovať skupinovou formou v počte maximálne 12 frekventantov v regiónoch:
  • Školiace stredisko Poprad – Košický kraj a Prešovský kraj
  • Školiace stredisko Lučenec – Bansko-bystrický kraj
  • Školiace stredisko Trnava – Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj
  • Školiace stredisko Prievidza – Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

Moduly praktickej časti budú postupne realizované nasledovne: moduly 2-4 – spolu 10 hodín, moduly 5-7 – spolu 10 hodín a posledné tri moduly 8-10 – spolu 10 hodín.

 • Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
 1. Žiadateľ vyplní prihlášku na aktualizačné vzdelávanie, ktorá je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa. Riaditeľ školy na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie. Riaditeľovi školy potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.
 2. Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii:
  1. Kategória: pedagogický zamestnanec – učiteľ
  2. Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
  3. Kariérový stupeň:
   1. pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
   2. pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
   3. samostatný pedagogický zamestnanec,
   4. začínajúci pedagogický zamestnanec s najmenej 6 mesačnou praxou,
 • Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná
 • Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 40 hodín – 10 hodín teoretická časť, 30 hodín praktická časť.
 • Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 6 mesiacov.
 • Hlavný cieľ: Prehĺbenie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov viažucich sa na témy z oblasti techniky v rámci obsahu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
 • Profil absolventa: Absolvent po ukončení štúdia disponuje didaktickými kompetenciami a zručnosťami, ktoré využije vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti vo vzdelávacích aktivitách technického zamerania v rámci vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Má primerane rozvinuté technické myslenie a dokáže komunikovať o pracovných postupoch počas realizácie praktických činností. Je schopný vybrať adekvátny, vekuprimeraný vzdelávací obsah pre deti predškolského veku v rámci vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Dokáže ho prispôsobiť vývinovej úrovni detí, ich schopnostiam a zručnostiam a implementovať ho do výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole integrujúcim spôsobom. Je schopný sebareflexie a autoevaluácie svojej činnosti s presahom na priamu pedagogickú činnosť. Má kompetencie potrebné k príprave bezpečného prostredia v triede/dielni počas realizácie vzdelávacích aktivít technického zamerania, dodržiava bezpečnostné zásady pri práci s náradím a s nástrojmi a používa ochranné prostriedky a pomôcky. Je spôsobilý vytvoriť pravidlá bezpečnosti a vyžadovať ich dodržiavanie počas výchovno-vzdelávacej činnosti v triede/dielni pri používaní skutočných nástrojov a náradia.
 • Obsah vzdelávacieho programu:

1. Teoretická časť:

 

Modul1 Možnosti implementácie techniky do vzdelávania detí predškolského  veku

 • Témy technického zamerania v kontexte ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 • Predstavenie jednotlivých tém technického zamerania
 • Zásady bezpečnosti pri používaní nástrojov a náradia
 • Príprava na didaktické spracovanie jednej z tém praktickej časti

2. Praktická časť:

 

Modul 2 Spojovacie materiály
Modul 3 Autá
Modul 4 Traktory
Modul 5 Balóny
Modul 6 Šarkany
Modul 7 Lietadlá
Modul 8 Lode
Modul 9 Mosty
Modul 10 Stavba domov a časti stavieb

 

 • Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Záverečná prezentácia pred účastníkmi vzdelávania a lektorom aktualizačného vzdelávania podľa §6 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. sa vykoná z obsahu príslušného obsahu aktualizačného vzdelávania. Podľa §4 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. sa do rozsahu kontinuálneho vzdelávania nepočíta lehota na ukončenie príslušného druhu kontinuálneho vzdelávania.
 • Vzdelávanie je bezplatné.
 • Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
 • Stravovanie bude zabezpečené.
 • Maximálny počet prihlásených na prvý cyklus vzdelávania je obmedzený, preto všetci prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky na vzdelávanie, budú automaticky zaradení na ďalší cyklus vzdelávania.
 • Začiatok vzdelávania je plánovaný od februára do marca 2020.