Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ŠPÚ pripravuje učebné osnovy pre voliteľný predmet zameraný na folkloristiku a ľudovú výchovu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


ŠPÚ pripravuje učebné osnovy pre voliteľný predmet zameraný na folkloristiku a ľudovú výchovu

Folkloristika – ľudová výchova v primárnom vzdelávaní spája hudobné, tanečné, spevácke a zvykoslovné prejavy zo života ľudu v minulosti. Vzdelávacou osou v predmete je kalendárny rok, ktorý sa viaže na výročné a rodinné zvykoslovia, prácu a voľný čas, na výtvarné spevácke, tanečné a ostatné tradičné ľudové prejavy. Na rozdiel od prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra je Folkloristika – ľudová výchova zameraná na komplexné poznanie tradičnej ľudovej kultúry vo vlastnom regióne.

„Skúsenosti s vyučovaním tohto predmetu zatiaľ v prvom ročníku primárneho vzdelávania potvrdzujú, že žiaci sa prostredníctvom tohto predmetu učia úcte a skromnosti, šikovnosti, kreativite, vzájomnej pomoci a rešpektu. Pripravíme koncepciu, aby sa postupne tento predmet dostal aj do sekundárneho vzdelávania. Rátame samozrejme aj s vytvorením vzdelávacích programov pre učiteľov a organizovaním školiacich seminárov pre učiteľov,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

U žiaka, ktorý absolvuje hodinu folkloristiky je predpoklad zvýšenia národného povedomia a príslušnosti k svojmu regiónu. Dosiahne vedomosti o zvykoch a tradíciách vo svojej vlastnej rodine, čo môže byť prínosom pre zvýšenie záujmu od udržiavanie tradícií vo svojom živote. Vedomosti z oblasti hospodárenia a práce v minulosti sú prínosom pre pochopenie rozdielu veľkovýroby a malovýroby v súčasnosti. Absolvovanie tejto hodiny zvyšuje kultúrno-umelecké vzdelanie a je výborný základ pre ďalší rozvoj v tejto oblasti.

Učebné osnovy voliteľného predmetu Folkloristika – ľudová výchova by mali byť zverejnené na Metodickom portáli na webovej stránke ŠPÚ, kde sa nachádzajú aj učebné osnovy ďalších voliteľných predmetov.